Generelle vilkår og betingelser for Webshoppen

  • 1 Anvendelsesområde

1.1. Nedenstående generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt “GVB”) gælder udelukkende for forretningsforholdet mellem os og den respektive bestillende part (i det følgende benævnt “kunde”) i den version, der var gyldig på bestillingstidspunktet.

1.2. Eventuelle vilkår og betingelser for kundens forretning eller køb afvises hermed. Eventuelle vilkår og betingelser for kundens forretning eller køb, som er i konflikt med, afviger fra, supplerer eller ensidigt gælder for vores GVB, selvom de er inkluderet i en bestillingstekst, vil ikke være gældende, selvom vi ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod dem eller leverer eller accepterer tjenester uden forbehold; medmindre vi udtrykkeligt har accepteret sådanne vilkår og betingelser i det enkelte tilfælde.

  • 2 Indgåelse af kontrakt

2.1. Præsentationen af produkterne på vores websted www.severin.com udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men derimod en uforpligtende invitation til at afgive et tilbud.

2.2. Ved at klikke på knappen “Køb” afgiver kunden et bindende tilbud om at købe de respektive varer i indkøbskurven. Dog kan der kun klikkes på knappen og dermed kun afgives tilbud om at indgå en købskontrakt, hvis kunden har accepteret disse GVB ved at klikke på knappen “Acceptér GVB” og derved inkludere dem som en del af tilbuddet; og hvis kunden bekræfter, at han/hun har accepteret annulleringspolitikken ved at klikke på knappen “Læs annulleringspolitik“.

2.3. Som svar på kundens tilbud sender vi kunden en automatisk bekræftelse på modtagelse via e-mail, hvormed vi bekræfter indholdet og modtagelsen af kundens bestilling hos os. Denne automatiske bekræftelse på modtagelse er ikke en accept af kundens tilbud.

2.4 En kontrakt indgås først, når vi udsteder accepterklæringen, som sendes med en separat e-mail (ordrebekræftelse).

2.5Supplerende aftaler indgået mundtligt eller telefonisk er kun gyldige, hvis de bekræftes skriftligt af begge parter.

  • 3 Tilgængelighed af varer

3.1 Hvis det produkt, kunden har valgt, ikke er tilgængeligt på bestillingstidspunktet, vil vi straks informere kunden. I så fald indgås der ingen kontrakt. I et sådant tilfælde refunderer vi straks alle betalinger, som allerede måtte være foretaget af kunden.

3.2 Hvis det produkt, som kunden har valgt, kun er midlertidigt utilgængeligt, underretter vi også straks kunden om dette i ordrebekræftelsen med angivelse af det forventede nye tilgængelighedstidspunkt.

  • 4 Priser, betalings- og leveringsvilkår

4.1 De priser, der er angivet på webstedet www.severin.com, er i EUR og inkluderer den gældende moms.

4.2 Forsendelsesomkostningerne afholdes af kunden og angives separat i EUR i hvert tilfælde. Forsendelsesomkostninger bortfalder for bestillinger over EUR 50.00. Forsendelsesomkostningerne for større udstyr beløber sig til EUR 29,99 og vises sammen med de relevante produkter som en del af bestillingen.

4.3 Betaling foretages via partneren Adyen og kan generelt foretages med PayPal, kreditkort og betalingsservice. Vi forbeholder os retten til kun at tilbyde kunden visse betalingsmetoder, f.eks. kun sådanne der svarer til den respektive kreditvurdering, for at gardere os mod kreditrisici.

4.4 Hvis betaling sker med PayPal, betaler kunden direkte via hans/hendes PayPal-konto. Når kunden har afsendt bestillingen, vil han/hun blive dirigeret videre til PayPal-webstedet for at aktivere betalingen. Så snart vores PayPal-konto er blevet informeret om autorisationen fra kundens side, vil afsendelsen finde sted – afhængigt af den leveringstid, som er angivet for varen. Kundens PayPal-konto vil blive debiteret med det faktiske fakturabeløb straks efter autorisationen.

 4.5 Varerne vil kun blive sendt til en leveringsadresse i Tyskland med DHL eller DPD. Efter afsendelse af modtagelsesbekræftelsen er leveringstiden i Tyskland ca. 2-3 hverdage. Større udstyr (der vejer mere end 31,5 kg) leveres af speditøren inden for 5-10 hverdage i Tyskland efter individuel aftale. (Mandag til fredag, dog ikke på officielle helligdage i Tyskland og Østrig).

4.6 Hvis SEVERIN uforskyldt ikke er i stand til at levere de bestilte varer (f.eks. på grund af force majeure eller fordi en af SEVERIN’s underleverandører ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser), har SEVERIN ret til at trække sig ud af kontrakten med kunden. I dette tilfælde vil kunden straks blive underrettet om, at det bestilte produkt ikke er tilgængeligt, og eventuelle betalinger, der allerede måtte være foretaget af kunden, vil blive refunderet med det samme.

4.7 Forsendelsesrisikoen oppebæres af SEVERIN.

  • 5 Ejendomsforbehold

5.1 Under alle omstændigheder bevarer vi ejendomsretten til alle leverede varer, indtil fuld betaling er sket.

  • 6 Garanti

6.1Vi hæfter for væsentlige mangler i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser, der gælder i denne henseende, især §§ 434 ff. Tysk civilret (BGB).

  • 7 Ansvar

7.1 Krav om erstatning fra kundens side mod os, uanset lovhjemmel, samt krav om godtgørelse af nytteløse udgifter er udelukket, medmindre årsagen til skaden enten hidrører fra forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af leverandørens forpligtelser eller i det mindste uagtsom overtrædelse af en kontraktmæssig forpligtelse, hvis opfyldelse kendetegner kontrakten, og som kunden kan påberåbe sig (væsentlig kontraktmæssig forpligtelse); i sidstnævnte tilfælde er ansvaret begrænset til den skade, der med rimelighed kan forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og som er typisk for kontrakten.

7.2 Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder også for det personlige ansvar for vores medarbejdere, repræsentanter og organer samt stedfortrædende agenter.

7.3 Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder ikke for skader som følge af skader på liv, lemmer, helbred eller frihed, i tilfælde af ansvar i henhold til den tyske produktansvarslov eller i det omfang, vi har påtaget os en garanti som undtagelse.

8 Afsluttende bestemmelser

8.1 Disse GVB er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN’s konvention vedr. kontrakter for internationalt salg af varer.

8.2 Vi er hverken forpligtede eller villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved en forbrugervoldgift.

8.3 Ændringer eller tillæg til disse GVB skal ske skriftligt. Dette gælder også for afkald på dette krav om skriftlig form eller afvigelser herfra.

8.4 Hvis individuelle bestemmelser i disse GVB eller leveringstransaktionen er eller bliver ugyldige helt eller delvist, påvirkes gyldigheden af de resterende bestemmelser eller andre dele af sådanne bestemmelser ikke derved. Den ineffektive bestemmelse erstattes af en bestemmelse, der ligger så tæt som muligt på formålet med denne bestemmelse og er effektiv.

8.5 Kontraktsproget er tysk.