DATABESKYTTELSESERKLÆRING

I. INDLEDNING

Ansvarlig for SEVERIN’s internettjenester: SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, D-59846 Sundern, Tyskland (i det følgende kaldet vi/vores/os).
Disse databeskyttelseswebsteder har til formål at informere dig detaljeret og omfattende om, hvordan vi beskytter dit privatliv, og om den måde hvorpå personoplysninger behandles inden for rammerne af vores websteder og/eller onlinetjenester. Personoplysninger vil blive slettet så hurtigt som muligt og – med forbehold for nedenstående bestemmelser – vil kun blive brugt eller delt til reklameformål med dit udtrykkelige samtykke.
Hvis du finder, at følgende oplysninger er utilstrækkelige eller uforståelige, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via kontaktoplysningerne i afsnit II.

II. DATAANSVARLIG / DATABESKYTTELSESCHEF / TILSYNSFØRENDE MYNDIGHED

Den dataansvarlige
SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
59846 Sundern
Tyskland
Tlf.: 02933-9820
Fax: 02933-9821500
E-mail: informationn@severin.de
www.severin.de

Databeskyttelseschef
SEVERIN Elektrogeräte GmbH
– Databeskyttelseschef –
Röhre 27
59846 Sundern
Tyskland
Tlf.: 02933-9820
Fax: 02933-9821500
E-mail: datenschutz@severin.de

Kompetent tilsynsførende myndighed
Statstjenestemand for databeskyttelse og informationsfrihed NRW
Post-nr. 20 04 44
40102 Düsseldorf
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Tlf.: 0211 – 384240
Fax: 0211 – 38 42 410
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
www.ldi.nrw.de

III. GENERELLE PRINCIPPER / INFORMATION

1. Definitioner

Definitionerne er underlagt forordning (EU) nr. 679/2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og bortfald af direktiv 95/46/EF (i det følgende kaldet generel databeskyttelsesforordning eller “GDPR”). Navnlig definitionerne af artikel 4 og artikel 9 i GDPR. Til orientering har vi atter opsummeret de i det væsentlige relevante definitioner i afsnit X. nedenfor.

2. Anvendelsesområde for behandling af personoplysninger

Principielt indsamler og bruger vi kun personoplysninger om vores brugere, for så vidt dette er nødvendigt med henblik på tilvejebringelse og levering af vores tjenester og for tilvejebringelse af vores web- eller onlinetjenester (herunder mobilapps).

3. Juridisk grundlag

I det omfang personoplysninger behandles på grundlag af det registreredes samtykke, er artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR det juridiske grundlag for databehandling. Hvis personoplysninger behandles for at opfylde en kontrakt, hvis kontraherende part er den registrerede, er artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra b i GDPR det juridiske grundlag; dette gælder også for behandling af data, der kræves til gennemførelse af foranstaltninger før indgåelse af kontrakt. Hvis personoplysninger behandles for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, er artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra c i GDPR det juridiske grundlag. I tilfælde af, at den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, er artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra d i GDPR det juridiske grundlag. I tilfælde af at data behandles for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke tilsidesætter førstnævntes interesser, er artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra f i GDPR det juridiske grundlag for behandling af dataene.

4. Behandling med henblik på håndhævelse af krav / opfyldelse af juridiske forpligtelser

Vi forbeholder os retten til at behandle personoplysninger med henblik på håndhævelse af krav inden for rammerne af legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra f i GDPR; dette omfatter overførsel af data til offentlige myndigheder og/eller domstole. På samme måde kan data behandles og/eller overføres med henblik på opfyldelse af lovpligtige eller juridiske forpligtelser (f.eks. oplysninger fra myndigheder osv.); det juridiske grundlag for dette er artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra c i GDPR.

5. Indhentning af samtykke / fortrydelsesret

Samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra a i GDPR er altid valgfrit og indhentes normalt skriftligt eller elektronisk. Elektronisk samtykke indhentes ved, at den registrerede sætter et flueben i det relevante felt for at dokumentere samtykkeerklæringen. Samtykkeerklæringens indhold logges elektronisk.
Fortrydelsesret: Bemærk venligst, at så snart der er givet samtykke, kan dette til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden – helt eller delvist; lovligheden af behandlingen udført på grundlag af samtykket forbliver upåvirket heraf indtil samtykket er fortrudt/tilbagekaldt. Hvis muligt, bedes du sende din fortrydelse/tilbagekaldelse ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit II (dataansvarlig eller databeskyttelseschef).

6. Mulige modtagere af personoplysninger

I forbindelse med levering af vores web- og/eller onlinetjenester bruger vi nogle gange tredjeparts-tjenesteudbydere, der handler på vores vegne og i henhold til vores instruktioner (behandlere). Disse tjenesteudbydere kan modtage personoplysninger eller komme i kontakt med personoplysninger under levering af tjenester og dermed fungere som tredjeparter eller modtagere som anført i GDPR. I så fald sørger vi for, at vores tjenesteudbydere tilbyder tilstrækkelige garantier for, at der er truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, og at databehandlingen udføres på en sådan måde, at den overholder GDPR-kravene og sikrer beskyttelsen af rettighederne for den registrerede (jf. artikel 28 i GDPR). Hvis personoplysninger overføres til tredjepart og/eller modtagere uden for en ordrebehandling, sikrer vi, at dette udelukkende sker i overensstemmelse med GDPR-kravene, og kun hvis der er etableret et tilsvarende juridisk grundlag (f.eks. art. 6, stk. 1, nr. 4 i GDPR ; se også afsnit III3).

7. Databehandling i tredjelande

I princippet vil dine personoplysninger blive behandlet inden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”). Kun i undtagelsestilfælde (f.eks. i forbindelse med involvering af tjenesteudbydere til levering af webanalysetjenester) kan information blive overført til “tredjelande”. “Tredjelande” er lande uden for Den Europæiske Union og/eller aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med EU-standarder ikke uden videre kan antages. Forudsat at de overførte oplysninger også omfatter personoplysninger, sikrer vi inden en sådan overførsel, at et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau er garanteret i det respektive tredjeland eller hos den respektive modtager i tredjelandet, eller at du har givet dit samtykke, eller at der findes en anden tilladt omstændighed (f.eks. artikel 49 i GDPR). Et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau kan opnås ved hjælp af en “tilstrækkelighedsafgørelse” fra Europa-Kommissionen eller sikres ved hjælp af “EU-standardkontraktklausulen”. Hvis modtagere forefindes i USA, kan overholdelse af principperne i “EU-US Privacy Shield” også sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. I tilfælde af at der skal overføres data til tredjelande, beder vi dig informere os herom, og vi vil med glæde give dig yderligere oplysninger om overholdelse af et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau; kontakt venligst vores databeskyttelsesansvarlige til dette formål. Kontaktoplysningerne kan findes i begyndelsen af disse databeskyttelsesoplysninger. Du kan også finde information om deltagerne i EU-US Privacy Shield her www.privacyshield.gov/list.

8. Datasletning og opbevaringsperiode

Personoplysninger om de registrerede slettes, så snart disse data ikke længere er nødvendige til de respektive behandlingsformål. I stedet for datasletning kan data evt. opbevares under behandlingsbegrænsning, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver inden for EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som vores virksomhed er underlagt, især f.eks. – til opfyldelse af lovpligtige opbevaringsforpligtelser (f.eks. den tyske finanslov (AO) eller den tyske handelslov (HGB), p.t. mellem 6 og 10 år), og/eller – hvis der er legitime interesser i at opbevare data (f.eks. under forældelsesfrister med henblik på evt. juridisk forsvar (afsnit 195 ff. BGB -Tysk civillov – p.t. mellem 3 og 30 år). Dataene slettes senest, når en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de ovennævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for at fortsætte med at gemme dataene i forbindelse med indgåelse af en kontrakt eller til andre formål.

9. Den registreredes rettigheder

GDPR giver visse rettigheder til den registrerede mht. behandlingen af dennes personoplysninger (kendt som den registreredes rettigheder, navnlig artikel 12 til 22 i GDPR). Den individuelle registreredes rettigheder er forklaret nærmere i afsnit XI. Hvis du ønsker at udøve en eller flere af disse rettigheder, kan du når som helst kontakte os. Dette bedes du gøre ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit II.

IV. DATABEHANDLING TIL LEVERING AF WEBSTEDET / INDSAMLING AF LOGFILER

Hver gang du besøger vores websted, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra computersystemet på den opkaldende computer. Der indsamles følgende data (i det følgende kaldet “logdata”):
– information om den anvendte browsertype og -version
– brugerens operativsystem
– brugerens internet-tjenesteudbyder
– brugerens IP-adresse
– adgangsdato og -tidspunkt
– websteder, fra hvilke brugerens system adresserer vores websted
– websteder, som opkaldes af brugerens system via vores websted
Med undtagelse af IP-adressen opretter de førnævnte logdata ikke nogen personlig reference til brugeren; en personlig reference kan kun oprettes via overdragelsen eller ved at linke logdataene til en IP-adresse.

1. Formål og juridisk grundlag

Indsamlingen og behandlingen af logdata, især IP-adressen, udføres med det formål at levere indholdet af vores websted til brugeren, dvs. med henblik på kommunikation mellem brugeren og vores web- eller onlinetjenester. Midlertidig opbevaring af IP-adressen er nødvendig i løbet af den respektive kommunikationsproces. Denne midlertidige opbevaring er nødvendig for at adressere kommunikationstrafikken mellem brugeren og vores web- og/eller onlinetjenester eller nødvendig for brugen af vores web- og/eller onlinetjenester. Det juridiske grundlag for denne databehandling – dvs. for varigheden af dit webstedsbesøg – er henholdsvis artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra b i GDPR og § 96 i TKG (tysk telekommunikationslov) eller § 15, stk. 1 i TMG (tysk telemedielov).
Enhver behandling og opbevaring af IP-adressen i logfiler, der falder uden for kommunikationsprocessen, udføres med det formål at sikre funktionaliteten af vores web- og onlinetjenester for at optimere disse tilbud og for at garantere sikkerheden i vores informationsteknologisystemer. Det juridiske grundlag for lagring af IP-adressen til disse formål ud over kommunikationsprocessen er henholdsvis artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra f i GDPR (beskyttelse af legitime interesser) og § 109 i TKG.

2. Datasletning og opbevaringsperiode

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, de blev indsamlet til. I tilfælde af dataindsamling til levering af webstedet gælder dette, når den respektive session – webstedsbesøget – er afsluttet. Enhver yderligere opbevaring af logdata, herunder IP-adressen, med henblik på systemsikkerhed sker i en maksimal periode på syv dage fra slutningen af brugerens sideadgang på webstedet. Enhver yderligere behandling og/eller opbevaring af logdata er mulig og tilladt, forudsat at brugernes IP-adresser slettes efter udløbet af den førnævnte opbevaringsperiode på syv dage eller fjernes på en sådan måde, at overdragelse af logdataene til en IP-adresse ikke længere er mulig, dvs. at dataene er anonyme.

3. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamling af logdata til levering af webstedet, herunder opbevaring af samme i logfiler inden for de ovennævnte grænser, er absolut nødvendig for driften af webstedet. Brugere har ingen mulighed for at gøre indsigelse. Behandlingen af logdata til analyseformål afviger fra dette og afhænger af de anvendte webanalyseværktøjer og typen af dataanalyse (personlig / anonym / pseudonym) i henhold til afsnit VII.

V. BRUG AF COOKIES

Vores websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Cookies indeholder ikke programmer og kan ikke placere ondsindet kode på din computer. Når en bruger får adgang til et websted, kan en cookie blive gemt i brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk tegnstreng, der gør det muligt at identificere browseren entydigt, når webstedet adresseres igen. Afhængig af den respektive type cookie og muligheden for at tilskrive en cookie til en IP-adresse er det i princippet muligt at etablere en personlig tilknytning til brugeren. Vi etablerer ikke sådanne tilknytninger, eller IP-adresser anonymiseres med det samme for at udelukke enhver sådan tilknytning (se yderligere oplysninger under afsnit VII). I tilfælde af cookies, der gør det muligt at identificere en person, såkaldte cookie-bannere, indhenter vi dit samtykke til sådan brug (se afsnit IV. nedenfor3).
Vi skelner mellem (i) teknisk nødvendige cookies, (ii) analyse-cookies og (iii) tredjeparts-cookies:
(i) Teknisk nødvendige cookies bruges til at gøre vores web-tilstedeværelse mere brugervenlig. F.eks. opbevares følgende data i teknisk nødvendige cookies og overføres til vores systemer:
– Sprogindstillinger
– Information om brugerens anvendte enhed/pc og dennes indstillinger
– Varer i indkøbskurven
– Login-information
(ii) Analyse-cookies (også kendt som session-cookies) bruges til at analysere brugernes surf-adfærd på vores web-tilstedeværelse og/eller websted med henblik på reklame, markedsundersøgelse eller design af vores tilbud på en behovsorienteret måde. Der indsamles følgende data via analyse-cookies og overføres til vores systemer:
– Anvendte søgeord
– Hyppighed af sidevisninger
– Brug af websted-funktioner
Data om brugere, der indsamles på denne måde, pseudonymiseres ved hjælp af tekniske forholdsregler. Det er derefter ikke længere muligt at tilknytte dataene til den adresserende bruger.
(iii) Tredjeparts-cookies er cookies, der ikke leveres af vores webservere, men derimod af tredjepartsudbydere. Dette indbefatter f.eks. integration af knappen “Synes godt om”. Når der klikkes på denne, anbringer Facebook sin “egen” cookie i brugerens browser. Tredjeparts-cookies kan aldrig søges og/eller evalueres af os.
Tredjepartsudbydere er eneansvarlige for brugen af sådanne cookies; vi har ikke mulighed for at påvirke deres brug eller behandling; du kan forhindre, at der indstilles tredjeparts-cookies ved hjælp af de muligheder, der er beskrevet i afsnit VI.3 og afsnit VII.

1. Formål og juridisk grundlag

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af websteder for brugere. Visse funktioner på vores websted kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Til disse funktioner er det nødvendigt for browseren at blive genkendt, også efter side-skift. Vi kræver teknisk nødvendige cookies til følgende funktioner: – Overførsel af sprogindstillinger – Memorering af søgeord – Gentagen adgang til internetsider – Statuskontrol af indstillinger for samtykke til cookies. Brugerdata, der indsamles af teknisk nødvendige cookies, anvendes ikke til at oprette brugerprofiler. Det juridiske grundlag for brugen af teknisk nødvendige cookies er art. 6, stk. 1, nr. 1, litra b i GDPR, for så vidt der er mulighed for at oprette personlig henvisning til brugeren, og for så vidt brugen er nødvendig med henblik på at levere vores web-tilstedeværelse og/eller websted med henblik på kontraktopfyldelse, art. 6, stk. 1, og ellers art. 1, litra f i GDPR, da brugen også anvendes til at beskytte legitime interesser med det formål at levere web-tilstedeværelse og/eller websted.
Analyse-cookies bruges med henblik på at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold. Gennem analyse-cookies erfarer vi, hvordan webstedet benyttes og kan således løbende optimere vores tilbud (se ovenstående). For så vidt der er mulighed for at oprette personlig reference til brugeren, og hvis brugeren giver sit samtykke, er det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger ved hjælp af analyse-cookies art. 6, stk. 1, nr. 1, litra a i GDPR. Hvis analyse-cookies bruges til at oprette pseudonyme evalueringer, er det juridiske grundlag art. 6, stk. 1, art. 1, litra f i GDPR (beskyttelse af legitime interesser) eller § 15, stk. 3 i Tysk Teletjenestelov (TMG).

2. Datasletning og opbevaringsperiode

Cookies gemmes på brugerens respektive slutenhed (smartphone/pc) og overføres derfra til vores websteder. Der skelnes mellem såkaldte persistente cookies og sessions-cookies. Sessions-cookies gemmes under hele browsersessionen og slettes, så snart browseren lukkes. Persistente cookies slettes ikke, når den givne browsersession lukkes, men gemmes på brugerens terminalenhed i længere tid.

3. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Når brugere adresserer vores websted, informeres de om brugen af cookies via et banner og henvises til denne databeskyttelseserklæring. Brugerens samtykke til behandling af de personoplysninger, der bruges i denne sammenhæng, indhentes ligeledes via banneret.
Som bruger har du fuld kontrol over brugen og opbevaringen af cookies. Generelt kan du ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser deaktivere eller begrænse overførsel af cookies. Du kan til enhver tid slette cookies, der allerede er blevet gemt. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies er deaktiveret for vores websted, er det muligvis ikke længere muligt at bruge alle webstedets funktioner i deres fulde omfang. Du kan finde ud af mere om brugen af cookies på http://www.meine-cookies.org/ eller youronlinechoices.com.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af cookies til at oprette pseudonyme brugsprofiler (se ovenfor mht. analyse-cookies) med virkning for fremtiden; du kan gøre din indsigelsesret gældende via banneret eller via de førnævnte indstillingsmuligheder i din browser.

VI. WEB-ANALYSE

For at optimere vores websteder og tilpasse dem til vores brugeres skiftende vaner og tekniske krav bruger vi værktøjer til såkaldt web-analyse. F.eks. måler vi, hvilke elementer der besøges af brugere, og om de oplysninger, de søger, er lette at finde osv. Disse oplysninger bliver kun meningsfulde og mulige at fortolke, hvis en større gruppe brugere undersøges. Til dette formål akkumuleres de indsamlede data, dvs. kombineres til større enheder.
Vi kan tilpasse sidedesignet eller optimere indhold, hvis vi f.eks. finder ud af, at en relevant andel af besøgende bruger nye teknologier, ikke kan finde en eksisterende oplysning eller har svært ved at lokalisere en sådan.
Vi udfører følgende analyser eller bruger følgende web-analyseværktøjer på vores web-tilstedeværelse og websted:

1. Analyse af logdata

Logdata bruges kun til analytiske formål på anonymt grundlag; navnlig er de ikke knyttet til personlige brugeroplysninger og/eller til en IP-adresse eller en cookie. En sådan analyse af logdata er således ikke omfattet af databeskyttelsesbestemmelserne i GDPR.

2. Google Analytics og Google Tag Manager

Til analyse af webstedsbrug bruger vi web-analysetjenesten “Google Analytics” fra Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Google Analytics bruger “cookies”, som muliggør analyse af vores kunders brug af webstedet på et pseudonymt og/eller anonymt grundlag.
De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres til en Google-server i USA, hvor den gemmes. Men hvis IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, afkortes din IP-adresse af Google i EU-medlemsstaterne eller i andre stater, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før disse oplysninger overføres. Den fulde IP-adresse overføres til en Google-server i USA, hvor den kun afkortes i undtagelsestilfælde. Google bruger disse oplysninger til at evaluere brugen af webstedet på vores vegne, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at give webstedsoperatøren yderligere tjenester i forbindelse med websted og internetbrug. Oplysninger om IP-adresse, der overføres af din browser med henblik på Google Analytics, kombineres ikke med andre Google-data.
Du kan forhindre brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser; bemærk dog, at hvis du gør dette, vil du muligvis ikke kunne bruge samtlige funktioner på dette websted.
Hvis du ikke ønsker at blive evalueret af Google Analytics, har du følgende muligheder:
– Du kan forhindre Google Analytics i at indsamle data ved at klikke på følgende link. Der indstilles en fravalgs-cookie for at forhindre fremtidig indsamling af dine oplysninger af Google Analytics, når du besøger dette websted: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
OBS: Hvis du sletter dine cookies, vil dette også resultere i, at fravalgs-cookien slettes, og du skal muligvis genaktivere den.
– Du kan også forhindre, at Google indsamler data genereret af Google Analytics-cookien og relateret til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse) samt Google’s behandling af disse data ved at downloade og installere den browser-plug-in, som findes på følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Vi bruger Google Analytics til at analysere data fra AdWords og dobbeltklik-cookien til statistiske formål. Hvis du ikke ønsker dette, kan du deaktivere det via Ad Settings Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).
Du kan også bruge Google Tag Manager: Med denne løsning kan du administrere markedsførings-websted-tags via et interface. Tool Tag Manager (som implementerer disse tags) er et cookie-frit domæne, som ikke indsamler personoplysninger. Værktøjet udløser andre tags, som indsamler data i visse scenarier. Google Tag Manager adresserer ikke disse data. Hvis denne funktion er deaktiveret på domæne- eller cookie-niveau, vil den stadig være aktiv for alle sporingstags, der er implementeret med Google Tag Manager. (http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html).

3. Google AdWords Conversion Tracking

På visse områder af vores websted bruger vi Google AdWords og konverteringssporing. Google Conversion Tracking er en analytisk tjeneste, der leveres af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Hvis dette er tilfældet, vil der blive gemt en cookie til konverteringssporing på din computer, når du klikker på en Google-annonce. Disse cookies har en begrænset levetid; de indeholder ikke personoplysninger og kan derfor ikke bruges til at identificere dig. Når du besøger bestemte sider på vores websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan både vi og Google se, at du har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Hver Google AdWords-kunde modtager en unik cookie. Det betyder, at der ikke er mulighed for, at cookies kan blive sporet via AdWords-kunders websteder.
De oplysninger, der indhentes ved hjælp af konverterings-cookies, bruges til at generere konverteringsstatistik. Disse informerer os om det totale antal brugere, der har klikket på vores annoncer, og som er blevet omdirigeret til en side, der indeholder et konverterings-sporings-tag. Vi modtager dog ikke oplysninger, der kan bruges til personligt at identificere brugere. Du kan forhindre cookies i at blive gemt ved at vælge de relevante tekniske indstillinger i din browsersoftware; se ovenstående afsnit VI.3.
Du kan også deaktivere personlig annoncering med Google i reklameindstillingerne. Fremgangsmåde til, hvordan du gør dette, kan du finde på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. Du kan også deaktivere brugen af cookies fra tredjepartsudbydere ved at besøge deaktiveringssiden for Network Advertising Initiative på https://www.networkadvertising.org/choices/ og følge de dér givne fravalgsinstruktioner. Yderligere oplysninger samt Googles databeskyttelsespolitik kan findes her på https://policies.google.com/privacy?gl=da.

4. AddThis

På vores websted bruger vi plug-ins fra AddThis-tjenesten, som drives af AddThis, LLC, 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA (“AddThis”). AddThis tilvejebringer værktøjer til at oprette og designe websteder (www.addthis.com), der gør det lettere for besøgende på webstedet at dele en given side med andre internetbrugere via e-mail eller på sociale netværk. Disse plug-ins angives med knapperne “Facebook”, “Twitter”, “Pinterest”, “E-mail” og “g+” på siderne på vores websted.
AddThis tilvejebringer også værktøjer til webstedsoperatører, der gør det nemmere at analysere og forbedre webstedsbrug eller muliggøre direkte interaktion med brugere. Som en del af dette bruger AddThis også cookies og webfyr (små sporingspixels, der muliggør registrering og analyse af logfiler). Hvis du bruger et AddThis-plug-in, opretter din internetbrowser et direkte link til AddThis-serverne og, hvis relevant, det valgte sociale netværk. De data, som genereres herved (f.eks. tidsforbrug eller browsersprog), overføres til AddThis, hvor de behandles. Hvis du sender indholdet af vores websted til sociale netværk, kan dette etablere en forbindelse mellem besøg på webstedet og din brugerprofil på det respektive sociale netværk. Yderligere oplysninger om databehandling og databeskyttelse på AddThis findes på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.
Vi hverken behandler de pågældende data eller giver dem videre til tredjeparter. Når du bruger dette AddThis-plug-in, giver du samtidigt dit samtykke til databehandling via AddThis. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod fremtidig dataindsamling og -opbevaring via AddThis ved at indstille en fravalgscookie. Dette gøres ved at besøge http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

VII. NYHEDSBREV / ANNONCERING / SOCIALE MEDIE-PLUG-INS

Gennem vores websteder og onlinetjenester tilbyder vi også mulighed for, at man kan tilmelde sig vores nyhedsbrev, hvilket også indebærer brug af reklameværktøjer og plug-ins til sociale medier. I detaljer:

1. Nyhedsbrev / annoncering og markedsføringsstrategi / kundeundersøgelser

Vi bruger kun dine personoplysninger til reklame- og/eller markedsføringsformål, til at foretage kundetilfredshedsundersøgelser eller til at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der findes andet juridisk grundlag, som tillader reklame og/eller markedsføring uden dit samtykke.
Hvis du ønsker at tilmelde dig vores nyhedsbrev, skal du opgive en gyldig e-mail-adresse. For at kontrollere, at du er ejeren af den angivne e-mail-adresse, og at ejeren af e-mail-adressen giver sit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet samt annoncering, sender vi en automatisk e-mail til den e-mail-adresse, der blev opgivet efter det første registreringstrin (dobbelt tilvalg). Først når du har bekræftet din tilmelding til nyhedsbrevet eller har givet dit samtykke til at modtage reklamer via et link i bekræftelses-e-mailen, tilføjer vi din e-mail-adresse til vores distributionsliste. Bortset fra din e-mail-adresse og bekræftelse på tilmeldingen indsamler vi ikke andre data. Dine data behandles udelukkende med henblik på at kunne sende dig det forespurgte nyhedsbrev.
Det juridiske grundlag for reklamer og/eller markedsføringstjenester baseret på udtrykkeligt samtykke er artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra a i GDPR; for tilmelding af nyhedsbrev er det artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra b i GDPR; samtykkeerklæringer i henhold til afsnit III.5 og din ret til at trække dit samtykke tilbage i henhold til afsnit III.4 gælder ligeledes. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet. E-mail-reklamer og/eller markedsføring med det formål direkte at reklamere for lignende ejendomsretlige produkter eller tjenester er tilladt i henhold til § 7, stk. 3, i den tyske lov om urimelig konkurrence (UWG); dette kræver, (i) at vi modtager din e-mail-adresse i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse, (ii) at du ikke har gjort indsigelse mod brugen af din e-mail-adresse til direkte reklame, og (iii) at vi, når vi indsamler og bruger din e-mail-adresse, klart og eksplicit har informeret dig om, at du til enhver tid kan gøre indsigelse mod brugen af din e-mail-adresse (se afsnit X.6 vedr. fortrydelsesret).

2. Sociale netværk / sociale medie-plug-ins

Vi har inkorporeret forskellige sociale netværksknapper (plug-ins) på vores websted, så du kan benytte de interaktive muligheder i de sociale netværk, du måtte bruge, på vores websted. Disse plug-ins giver forskellige funktioner, hvis formål og omfang bestemmes af de sociale netværksoperatører. For at forbedre beskyttelsen af dine personoplysninger bruger vi en 2-kliks-metode. Hvis du klikker på knappen ud for det respektive plug-in, aktiveres plug-in’et, og plug-in-knappen ændres fra grå til farvet. Du kan derefter klikke på plug-in-knappen for at bruge plug-in’et. Vær opmærksom på, at IP-adressen på din browsersession kan blive knyttet til din egen profil i det respektive sociale netværk, hvis du er logget ind dér på dette tidspunkt. Dit besøg på vores websted kan også blive linket til din profil på det sociale netværk, hvis dette registreres af en cookie, der er gemt på vores computer fra et tidligere besøg på det sociale netværk.
Bemærk, at vi ikke er leverandør af sociale netværk og ikke har indflydelse på databehandlingen hos andre udbydere. Yderligere oplysninger om databehandling kan findes på følgende links og adresser:

2.1. Facebook

I visse områder på vores websted skal du bruge plug-ins fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook-plug-ins kan kendes på Facebook-logoet eller knappen “Synes godt om” på vores sider. Du kan finde en oversigt over Facebook-plug-ins på http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Hvis du aktiverer plug-in’et, etablerer plug-in’et et direkte link mellem din browser og Facebook-serveren. På denne måde indhenter Facebook oplysninger om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på knappen “Synes godt om”, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du henvise til vores webstedsindhold i din Facebook -profil.
Bemærk venligst, at vi som webstedsudbyder ikke har kendskab til indholdet af de sendte data og deres anvendelse på Facebook, og at vi ikke er ansvarlige for den databehandling, der udføres af Facebook. Yderligere oplysninger om dette kan findes i Facebooks privatlivspolitik på http://de-de.facebook.com/policy.php.

2.2. YouTube

Vi bruger af og til udbyderen YouTube til at inkorporere videoer på vores websider. YouTube drives af YouTube LLC, som har hovedkontor på 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube er repræsenteret af Google Inc. med registreret kontor på adressen 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. På nogle sider bruger vi også et YouTube-plug-in. Når du besøger en side med et sådant plug-in, oprettes der automatisk et link til YouTube-serveren, og plug-in’et vises. YouTube-serveren sendes oplysninger om, hvilke af vores websider du har besøgt. Hvis du er YouTube-medlem og var logget ind på YouTube, da du besøgte vores websted, kan YouTube tilskrive disse oplysninger til din personlige brugerkonto. Når du bruger plug-in’et, f.eks. ved at klikke på Start-knappen for en video, tilskrives disse oplysninger ligeledes din brugerkonto. Du kan forhindre en sådan kategorisering ved at logge ud af din YouTube-brugerkonto og andre brugerkonti på YouTube LLC og/eller Google Inc., før du bruger vores sider; alternativt kan du slette de pågældende cookies fra disse virksomheder (se afsnit VI.3). Yderligere oplysninger om databehandling og anmærkninger vedr. databeskyttelse hos YouTube (Google) kan findes på www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

2.3. Instagram

Såkaldte sociale plug-ins (“plug-ins”) fra Instagram kan også blive brugt på vores websted. Disse drives af Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Plug-ins er markeret med et Instagram-logo, f.eks. i form af et “Instagram-kamera”. Du kan finde en oversigt over Instagram-plug-ins, og hvordan de ser ud, her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.
Når du besøger en side på vores websted, der indeholder et sådant plug-in, opretter din browser en direkte forbindelse til Instagram-serverne. Indholdet af plug-in’et sendes direkte af Instagram til din browser og integreres på siden. Gennem denne integration modtager Instagram oplysning om, at din browser har adresseret den pågældende side på vores websted, selvom du ikke har en Instagram-profil eller ikke er logget på Instagram i øjeblikket. Denne oplysning (inkl. din IP-adresse) overføres direkte fra din browser til en Instagram-server i USA, hvor den gemmes. Hvis du er logget på Instagram, kan Instagram direkte forbinde dit besøg på vores websted med din Instagram-konto. Hvis du interagerer med plug-ins, f.eks. ved at klikke på knappen “Instagram”, overføres denne oplysning også direkte til en Instagram-server, hvor den gemmes. Denne oplysning vil også blive offentliggjort på din Instagram-konto og vist for dine kontakter dér. Mht. formålet og omfanget af denne dataindsamling og den videre behandling og brug af disse data hos Instagram, og dine rettigheder i denne henseende, samt indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv henvises til Instagrams privatlivspolitik på: https: // help. instagram.com/155833707900388/
Hvis du ikke ønsker, at Instagram direkte tilknytter de data, der indsamles via vores websted, til din Instagram-konto, skal du logge ud af Instagram, før du besøger vores websted. Du kan også forhindre indlæsning af Instagram-plug-ins med add-ons til din browser, f.eks. med scriptblokkeren “NoScript” (http://noscript.net/); se også afsnit VI.3.

2.4. Google+

Plug-ins vedrørende det sociale netværk “Google Plus” er delvist integreret i vores internetsider. Hvis dette er tilfældet, kan du bruge knappen Google +1 til at offentliggøre information over hele verden. Via knappen Google +1 modtager du og andre brugere personligt tilpasset indhold fra Google og vores partnere. Google registrerer, at du gav +1 for et givet stykke indhold og gemmer oplysninger om den side, du besøgte, da du klikkede på +1. Dine +1’er kan blive vist som meddelelser sammen med dit profilnavn og foto i Google-tjenester, f.eks. i søgeresultater eller i din Google-profil eller andre steder på websteder og annoncer på internettet.
Google registrerer oplysninger om dine +1-aktiviteter for at forbedre Google-tjenester for dig og andre. For at bruge Google +1-knappen skal du have en globalt synlig, offentlig Google-profil, der som minimum skal indeholde det navn, der er valgt for profilen. Dette navn bruges i alle Google-tjenester. I nogle tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, du evt. brugte, da du delte indhold via din Google-konto. Identiteten af din Google-profil kan blive vist for brugere, der kender din e-mail-adresse eller har andre identificerende oplysninger om dig.
Ud over de anvendelser, der er forklaret ovenfor, vil de oplysninger, du opgiver, blive brugt i overensstemmelse med Google’s gældende privatlivspolitik. Google kan offentliggøre akkumuleret statistik om brugeres +1-aktiviteter eller dele dem med brugere og partnere, f.eks. udgivere, annoncører eller tilknyttede websteder

VIII. KONTAKTFORMULAR OG E-MAIL-KONTAKT

Hvis der findes en kontaktformular på vores websted til elektroniske kontakter, overføres følgende data til os via indtastningsmasken, og gemmes:
· Virksomhed
· Fornavn*
· Efternavn*
· Tilgængelige timer
· Telefonnummer
· E-mail*
· Meddelelsesfelt*
· Post-nr.*
· Land
*Obligatorisk oplysning, som er påkrævet for at kontakte dig, er markeret med en asterisk som obligatorisk felt (dvs. i indtastningsmasken).
Følgende data behandles og gemmes også, når meddelelsen sendes:
– Brugerens IP-adresse
– Dato og klokkeslæt for afsendelse
Alternativt kan du kontakte os via den e-mail-adresse, der er anført på vores websted. I dette tilfælde gemmes de af brugerens personoplysninger, der overføres sammen med e-mailen. Under ingen omstændigheder videregives oplysningerne til tredjeparter, medmindre vi skal bruge tredjeparter til at behandle henvendelsen.

1. Formål og juridisk grundlag

Dataene behandles udelukkende med det formål at behandle henvendelsen eller den pågældende brugerforespørgsel. De andre data, der indsamles under afsendelsesprocessen, bruges til at forhindre misbrug af kontaktformularen og af hensyn til sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.
Hvis databehandlingen udføres med det formål at opfylde en kundeordre eller en kundehenvendelse, er det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne art. 6, stk. 1, nr. 1, litra b i GDPR, uanset om der tages kontakt via kontaktformularen eller via e-mail. Hvis brugeren har givet sit samtykke, udgør artikel 6, stk. 1, nr. 1, litra a i GDPR det juridiske grundlag for behandlingen. Det juridiske grundlag for indsamling af yderligere oplysninger under afsendelsesprocessen er art. 6, stk. 1, nr. 1, litra f i GDPR: Her ligger den legitime interesse i at forhindre misbrug og sikre systemsikkerhed (jf. afsnit IV.1).

2. Datasletning og opbevaringsperiode

Dataene slettes generelt, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, de blev indsamlet til. For personoplysninger fra kontaktformularens indtastningsmaske samt de oplysninger, der sendes via e-mail, betyder dette, at den pågældende kommunikation med brugeren er afsluttet, og/eller at brugerens henvendelse er blevet endeligt besvaret. Kommunikationen afsluttes, eller der gives et endegyldigt svar, når det ud fra omstændighederne kan udledes, at den pågældende sag er endeligt afklaret. Hvis yderligere opbevaring af oplysningerne er nødvendig af de årsager, der fremgår af afsnit III.6, gemmes oplysningerne med blokering i stedet for at blive slettet.

3. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren har til enhver tid mulighed for at afbryde kommunikationen med os og/eller trække henvendelsen tilbage og gøre indsigelse mod en relateret brug af sine oplysninger. I så fald kan kommunikationen ikke fortsættes. Alle personoplysninger, der er blevet gemt i forbindelse med kontakten med os, vil da blive slettet med forbehold for yderligere opbevaring af oplysningerne af de årsager, der fremgår af afsnit III.8.

IX. DEFINITIONER

Navnlig definitionerne af artikel 4 og artikel 9 i GDPR. I forbindelse med denne databeskyttelseserklæring kan følgende udtryk, som er defineret i art. 4 i GDPR, være af særlig relevans:

1. “Personoplysninger” betyder enhver oplysning vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende kaldet “den registrerede”); en identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, navnlig ved henvisning til en identifikator, f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, en online-identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet;

2. “Behandling” betyder enhver form for handling eller sæt af handlinger, der foretages med personoplysninger, uanset om dette sker automatisk eller ej, f.eks. indsamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse via overførsel, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse;

3. “Behandlingsbegrænsning”
betyder mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse eller blokere deres fremtidige behandling;

4. “Profilering” betyder enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at bruge sådanne personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdet, økonomiske situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller ændring af placering;

5. “Pseudonymisering” betyder behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en specifik registreret person uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger som sikrer, at personoplysningerne ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person;

6. “Dataansvarlig” betyder en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger; hvis formålene med og midlerne til en sådan behandling er bestemt af EU-lovgivningen eller af en medlemsstats lovgivning, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udnævnelse være fastsat i EU- eller medlemsstatens lovgivning;

7. “Databehandler” betyder en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne;

8. “Modtager” betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller et andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om der er tale om tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med et specifikt undersøgelsesmandat i henhold til EU- eller medlemsstaternes lovgivning, anses dog ikke for at være modtagere, og disse myndigheders behandling af sådanne oplysninger sker i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til behandlingens formål;

9. “Tredjepart” betyder enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, bortset fra den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte ansvar er bemyndiget til at behandle personoplysningerne;

10. “Samtykke” afgivet af den registrerede betyder enhver frit afgivet, specifik, informeret og utvetydig indikation af hans eller hendes ønsker i form af en erklæring eller anden entydig, bekræftende handling, hvormed den registrerede tilkendegiver, at han eller hun accepterer behandling af personoplysninger relateret til ham eller hende;

X. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Den registrerede har ret til følgende rettigheder, navnlig i henhold til GDPR, hvorved disse kan være underlagt begrænsninger jf. § 34, 35 i BDSG:

1. Adgangsret (art. 15 i GDPR)
Du har ret til at forespørge oplysning om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig. Hvis personoplysninger om dig behandles af vores virksomhed, har du ret til at anmode om oplysning om
– formålet med behandlingen;
– hvilke kategorier af personoplysninger (datatyper), der behandles;
– hvilke modtagere eller kategorier af modtagere, som dine data er blevet eller vil blive videregivet til; dette gælder især, hvis oplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til modtagere i tredjelande uden for GDPR-anvendelsesområdet;
– den planlagte opbevaringsperiode, hvis det er muligt; hvis det ikke er muligt at specificere opbevaringsperioden, skal som minimum kriterierne for bestemmelse af opbevaringsperioden (f.eks. lovbestemte opbevaringsperioder eller lignende) meddeles;
– din ret til berigtigelse og sletning af de data, der vedrører dig, herunder retten til begrænsning af behandlingen og/eller muligheden for at gøre indsigelse (se også følgende bestemmelser i denne forbindelse);
– eksistensen af retten til at indgive klage til tilsynsmyndighed;
– oplysningernes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke er indhentet direkte fra dig.
Du har også ret til at blive informeret om, hvorvidt dine personoplysninger er genstand for automatiseret beslutningstagning i den betydning, der fremgår af art. 22 i GDPR, og i givet fald hvilke beslutningskriterier, der ligger til grund for sådan automatiseret beslutningstagning (logik), samt hvad virkningerne og omfanget af den automatiserede beslutningstagning kan have for dig.
Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland uden for GDPR-anvendelsesområdet, har du ret til at blive informeret om – og i givet fald på grundlag af hvilke garantier – hvorvidt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i den betydning, der fremgår af art. 44-49 GDPR, er sikret af datamodtageren i tredjelandet.
Du har ret til at anmode om en kopi af dine personoplysninger. Vi leverer generelt kopier af data i elektronisk form, medmindre du har givet udtryk for andet. Det første eksemplar er gratis; der kan evt. blive opkrævet et rimeligt gebyr for hver yderligere kopi. Tilvejebringelsen af disse oplysninger er underlagt (friheds)rettigheder for andre personer, der evt. kan blive påvirket af overførslen af kopien af oplysningerne.

2. Ret til berigtigelse (art. 16 i GDPR)
Du har ret til at bede os om at berigtige dine data, hvis de er unøjagtige, forkerte og/eller ufuldstændige; retten til berigtigelse omfatter retten til at få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort ved hjælp af supplerende erklæringer eller meddelelser. Korrektion og/eller fuldstændiggørelse skal udføres straks, dvs. uden dadelværdig forsinkelse.

3. Ret til sletning (art. 17 i GDPR)
Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, for så vidt
– personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet og behandlet;
– databehandlingen er baseret på samtykke afgivet af dig, og du har tilbagekaldt et sådant samtykke, medmindre der findes andet retsgrundlag for databehandlingen;
– du har gjort indsigelse mod databehandling i henhold til artikel art. 21 i GDPR, og der ikke findes tilsidesættende legitime grunde til fortsat behandling;
– du har gjort indsigelse mod databehandling til direkte markedsføringsformål i henhold til artikel 21, stk. 2 i GDPR;
– dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt;
– de pågældende oplysninger vedrører et barn og er blevet indsamlet i forhold til informationssamfundstjenester jf. art. 8, stk. 1 i GDPR.
Retten til sletning af personoplysninger bortfalder, hvis:
– retten til ytrings- og informationsfrihed udelukker anmodning om sletning;
– behandling af personoplysninger er nødvendig (i) for at overholde en juridisk forpligtelse (f.eks. lovlige opbevaringsforpligtelser) (ii) til udførelse af opgaver, der udføres i offentlighedens interesse samt interesser i henhold til EU-lovgivning og/eller medlemsstaternes lovgivning (dette omfatter også folkesundhedsinteresser) eller (iii) til arkiverings- og/eller forskningsformål;
– personoplysningerne er nødvendige til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Sletningen skal udføres straks, dvs. uden dadelværdig forsinkelse. Hvis vi har offentliggjort personoplysninger (f.eks. på internettet), skal vi, så vidt dette er teknisk muligt og rimeligt, sikre, at tredjeparts-databehandlere også informeres om anmodningen om sletning, herunder sletning af links, kopier og/eller replikationer.

4. Ret til behandlingsbegrænsning (art. 18 i GDPR)
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset i følgende tilfælde:
– Hvis du har bestridt rigtigheden af dine personoplysninger, kan du anmode om, at dine oplysninger ikke bruges til andre formål, så længe gennemgangen af korrektheden står på, og begrænses i denne henseende.
– I tilfælde af ulovlig databehandling kan du i stedet for sletning af data jf. art. 17, stk. 1, litra b anmode om begrænsning af databrug jf. art. 18 i GDPR;
– Hvis du har brug for dine personoplysninger til påstand, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, men dine personoplysninger ellers ikke længere er nødvendige, kan du anmode om, at vi begrænser behandlingen til de førnævnte retsforfølgningsformål;
– Hvis du har gjort indsigelse mod databehandling jf. artikel 21, stk. 1 i GDPR, og det er endnu ikke fastslået, om vores interesser i behandlingen tilsidesætter dine interesser, kan du anmode om, at dine oplysninger ikke bruges til andre formål, så længe gennemgangen står på, og begrænses i denne henseende.
Personoplysninger, hvis behandling, på din anmodning, er blevet begrænset, kan – med forbehold for tilbageholdelse – kun behandles (i) med dit samtykke, (ii) til påstand, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, (iii) for at beskytte rettighederne for andre fysiske eller juridiske personer, eller (iv) af hensyn til vigtig offentlig interesse. Hvis en behandlingsbegrænsning ophæves, vil du blive informeret om dette på forhånd.

5. Ret til dataportabilitet (art. 20 i GDPR)
Med forbehold for nedenstående bestemmelser har du ret til at anmode om, at oplysninger om dig overdrages i et almindeligt anvendt elektronisk, maskinlæsbart dataformat. Med forbehold for nedenstående bestemmelser har du ret til at anmode om, at oplysninger om dig overdrages i et almindeligt anvendt elektronisk, maskinlæsbart dataformat. Retten til dataoverførsel gælder kun for data tilvejebragt af dig og kræver, at behandlingen sker på baggrund af samtykke eller med henblik på udførelse af en kontrakt og udføres ved hjælp af automatiserede processer. Retten til dataoverførsel jf. art. 20 i GDPR påvirker ikke retten til sletning af data jf. art. 17 i GDPR. Dataoverførslen er underlagt (friheds)rettigheder for andre personer, hvis rettigheder evt. kan blive påvirket af dataoverførslen.

6. Indsigelsesret (art. 21 i GDPR)
I tilfælde af behandling af personoplysninger til udførelse af opgaver, der sker i offentlighedens interesse (art. 6, stk. 1, nr. 1, litra e i GDPR) eller til udøvelse af legitime interesser (art. 6, stk. 1, nr. 1, litra f i GDPR), kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dig med virkning for fremtiden. I tilfælde af indsigelse afholder vi os fra enhver videre behandling af dine oplysninger til de førnævnte formål, medmindre:
– der er tvingende legitime behandlingsgrunde, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller
– behandlingen er nødvendigt til påstand, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine oplysninger til direkte markedsføringsformål med virkning for fremtiden; dette gælder også profilering, for så vidt dette er relateret til direkte markedsføring. I tilfælde af indsigelse skal vi afholde os fra enhver yderligere behandling af dine oplysninger med henblik på direkte annoncering.

7. Forbud mod automatiseret beslutningstagning/profilering (art. 22 i GDPR)
Beslutninger, der har retsvirkning for dig, eller som påvirker dig i væsentlig grad, må ikke udelukkende være baseret på automatiseret behandling af personoplysninger, herunder profilering. Dette gælder ikke, for så vidt den automatiserede beslutningstagning
– er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt med dig,
– er tilladt på grundlag af EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, forudsat at sådan lovgivning indeholder passende foranstaltninger til at beskytte din persons rettigheder, friheder og legitime interesser, eller
– sker med dit udtrykkelige samtykke. Beslutningstagning udelukkende baseret på automatiseret behandling af særlige kategorier af personoplysninger er generelt ikke tilladt, medmindre art. 22, stk. 4, sammenholdt med art. 9, stk. 2, litra a eller litra g i GDPR finder anvendelse, og der er truffet passende foranstaltninger for at beskytte din persons rettigheder, friheder og legitime interesser.
I det omfang vi anvender automatiseret beslutningstagning i den betydning, der fremgår af art. 22 i GDPR, er dette udtrykkeligt angivet i forbindelse med vores databeskyttelseserklæringer.
Mulighed for juridisk beskyttelse / ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed
I tilfælde af klager kan du til enhver tid kontakte den kompetente tilsynsmyndighed i EU eller EU-medlemsstaterne. Den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for vores virksomhed, er nævnt i afsnit II.

XI. ÆNDRINGER I DATABESKYTTELSESERKLÆRINGEN

Vi forbeholder os retten til at opdatere databeskyttelseserklæringen med uregelmæssige mellemrum og vil informere dig om alle væsentlige ændringer, der måtte påvirke brugen af dine personoplysninger. Den aktuelle version kan findes på vores websider under linket “Databeskyttelse”.

XII. KONKURRENCER

Generelle oplysninger; arrangør

Deltagelse i konkurrencen indebærer accept af følgende betingelser for deltagelse. Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren disse betingelser for deltagelse. Arrangøren af konkurrencen er SEVERIN Elektrogeräte GmbH (i det følgende også kaldet “arrangøren”).

2. Betingelser for deltagelse

Alle juridisk kompetente fysiske personer med en minimumsalder på 18 år kan deltage. Udelukket fra deltagelse er erhvervskunder, der ikke må deltage af retssikkerhedsmæssige årsager, samt ansatte i SEVERIN Elektrogeräte GmbH og disses pårørende.
Desuden forbeholder arrangøren sig retten til efter eget skøn at udelukke personer fra deltagelse, hvis der er begrundede årsager, f.eks.:
a) i tilfælde af manipulation i forbindelse med adgang til eller udførelse af konkurrencen,
b) i tilfælde af overtrædelse af disse betingelser for deltagelse,
c) i tilfælde af urimelig praksis, eller
d) i tilfælde af, at der gives falske eller vildledende oplysninger i forbindelse med deltagelse i konkurrencen.

3. Deltagelsesperiode, afslutning

Mht. konkurrencens start og varighed (deltagelsesperiode) henvises til oplysningerne om den respektive konkurrence (f.eks. på vores hjemmeside og/eller andre sociale mediekanaler). Brugere kan deltage i konkurrencen inden for den pågældende angivne periode.

Arrangøren forbeholder sig udtrykkeligt retten til at afslutte den respektive konkurrence uden forudgående varsel og uden begrundelse. Dette gælder især enhver årsag, der ville kunne forstyrre eller forhindre det planlagte forløb af konkurrencen.

4. Konkurrenceprocedure, præmie

Vinderne bestemmes efter slutdatoen ved hjælp af en tilfældig lodtrækning blandt alle deltagere, uden mulighed for regres. Hvis konkurrencen er knyttet til en opgave, vil kun de deltagere, der har udført opgaven korrekt, kunne deltage i lodtrækningen.
Præmien kan ikke konverteres til kontakter. Vinderen vil blive underrettet af os via privat besked. Hvis vinderen ikke reagerer på præmiemeddelelsen inden for en (1) uge, fortabes præmien uden kompensation.
Konkurrencer kan arrangeres på diverse sociale medieplatforme og -kanaler. For yderligere oplysninger og betingelser for udførelsen af en konkurrence henvises til oplysningerne på de respektive event-kanaler (sociale medier, f.eks. Facebook, Instagram).

5. Ansvar

Arrangøren er ansvarlig for skader forårsaget af arrangøren, dennes juridiske repræsentanter, medarbejdere eller agenter med forsæt eller grov uagtsomhed.
I tilfælde af simpel eller lettere uagtsom overtrædelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser (”kardinalforpligtelser”) vil arrangørens ansvar være begrænset til den skade, der typisk vil kunne forudses på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Der eksisterer en essentiel kontraktmæssig forpligtelse for forpligtelser, hvis opfyldelse er en forudsætning for korrekt udførelse af kontrakten eller for opfyldelsen, som kontraktpartneren har påberåbt sig eller kan have påberåbt sig. Ansvar for simple eller lettere uagtsomme overtrædelser af andre forpligtelser er udelukket.
Obligatoriske lovbestemmelser såsom ubegrænset ansvar for personskade og ansvar i henhold til produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz) påvirkes ikke af ovenstående bestemmelser.

Endvidere er arrangøren ikke ansvarlig for skader som følge af de negative virkninger på konkurrencewebstedets tilgængelighed i tilfælde af tekniske afbrydelser uden for arrangørens kontrol og force majeure-hændelser samt angreb fra tredjeparter mod konkurrencewebstedet. Arrangøren vil imidlertid gøre alt for at sikre konkurrencewebstedets pålidelighed og funktionalitet.
Desuden kan arrangøren ikke garantere, at konkurrencewebstedet fungerer korrekt på den respektive deltagers computer. Arrangøren forbeholder sig retten til at justere, ændre eller aflyse konkurrencen, hvis behov herfor skulle opstå.

6. Databeskyttelse

For at kunne deltage i konkurrencen er det nødvendigt at opgive personoplysninger. Oplysninger, der er obligatoriske for deltagelse i konkurrencen, er angivet via obligatoriske felter; deltagelse er ikke mulig uden opgivelse af de oplysninger, der er angivet via obligatoriske felter.
Deltageren bekræfter, at de personoplysninger, han eller hun opgiver, især fornavn, efternavn og adresse (e-mail-adresse) samt evt. oplysninger om alder, er sande og korrekte.
Arrangøren påpeger, at alle deltagerens personoplysninger hverken vil blive kanaliseret videre til tredjeparter eller givet til tredjeparter med henblik på anvendelse uden et tilsvarende juridisk grundlag (f.eks. adresseoplysninger). En undtagelse hertil er overførslen af oplysninger til virksomheder, der har fået i opdrag at gennemføre konkurrencen, og som skal indsamle, opbevare og bruge dataene med henblik på at gennemføre konkurrencen. Oplysningerne vil kun blive behandlet med henblik på udførelse af konkurrencen.
I tilfælde af gevinstpræmie accepterer vinderen, ved at acceptere disse betingelser for deltagelse, at hans eller hendes navn og bopæl offentliggøres i de reklamemedier, der bruges af arrangøren. Dette inkluderer annoncering af vinderen på operatørens websted og sociale medieplatforme. På samme måde har vi ret til vi bruge, og ikke mindst offentliggøre, alle opgivne dataposter og/eller alt opgivet indhold til kommercielle formål (f.eks. reklamer). I denne henseende giver deltagerne arrangøren ret til at bruge – dvs. især til at gengive, offentliggøre, redigere osv. – bidrag og/eller indhold til reklameformål, uden begrænsninger med hensyn til sted eller tid, gratis og uden krav om identificering af ophavspersonerne.
Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger med henblik på udførelse af konkurrencen er art. 6, stk. 1, nr. 1, litra b i GDPR. Deltagernes oplysninger vil generelt blive slettet inden for [3/6 måneder] efter konkurrencens afslutning; en undtagelse er oplysninger om vindere, som kan blive behandlet i overensstemmelse med de ovennævnte bestemmelser, samt oplysninger, der måtte blive krævet i forbindelse med arrangørens relevante brug af bidrag og/eller indhold.
Desuden gælder databeskyttelsesbestemmelserne for SEVERIN Elektrogeräte GmbH, som er tilgængelige på webstedet under linket “Databeskyttelse”. Du kan også kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 8, hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse.

7. Adskillelsesklausul

Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser for deltagelse er ugyldige, eller hvis der findes et smuthul, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. Den ugyldige eller manglende bestemmelse vil blive erstattet af en bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på kontraktens formål og de juridiske bestemmelser.

8. Jurisdiktionssted / gældende lov

I tilfælde af tvister finder kun tysk lov anvendelse. Så vidt det er juridisk tilladt, aftales arrangørens registrerede kontor som jurisdiktionssted. Hvis deltageren ikke har et generelt jurisdiktionssted i Tyskland, eller flytter sin bopæl til udlandet efter deltagelse, aftales arrangørens registrerede kontor ligeledes som jurisdiktionssted.

9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. implementeringen af denne konkurrence og/eller behandling samt brug af personoplysninger, bedes du kontakte arrangøren. Kontaktoplysninger kan findes under linket “Websted-meddelelse/Site Notice” på SEVERIN Elektrogeräte GmbH’s websted.
SEVERIN Elektrogeräte GmbH ønsker dig held og lykke.