Regels inzake gegevensbescherming

PRIVACYVERKLARING

 1. OVERWEGINGEN

SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern, (hierna ook wij/ons) is verantwoordelijk voor de online aanbiedingen van SEVERIN.

Met de privacyverklaring willen wij u uitgebreid en gedetailleerd informeren, hoe wij uw persoonlijke levenssfeer beschermen en hoe persoonsgegevens in het kader van onze aanbiedingen op de website en/of op Internet worden verwerkt. Persoonsgegevens worden zo snel mogelijk gewist en – met inachtneming van de onderstaande regels – nooit zonder uw toestemming voor reclamedoeleinden gebruikt of doorgegeven.

Mocht de onderstaande informatie niet voldoende of niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via de bij II vermelde contactgegevens.

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE / FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING / TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Verwerkingsverantwoordelijke

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

59846 Sundern

Duitsland

Tel.: +49 2933-9820

Fax: +49 2933-9821500

E-mail: information@severin.de

www.severin.de

Functionaris voor gegevensbescherming

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

– functionaris voor gegevensbescherming –

Röhre 27

59846 Sundern

Duitsland

Tel.: +49 2933-9820

Fax: +49 2933-9821500

E-mail: datenschutz@severin.de

Toezichthoudende autoriteit

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Kavalleriestraße 2-4

40213 Düsseldorf

Tel.: +49 211 – 384240

Fax: +49 211 – 38 42 410

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

www.ldi.nrw.de

III. ALGEMENE BEGINSELEN / INFORMATIE

 1. Definities

De definities zijn gebaseerd op Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “algemene verordening gegevensbescherming” of “AVG”). Van toepassing zijn in het bijzonder de definities van art. artikelen 4 en  9 van de AVG. Ter informatie hebben wij de meest relevante definities hieronder bij X nogmaals samengevat.

 1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in beginsel uitsluitend indien vereist voor het verrichten en verstrekken van onze diensten en voor onze aanbiedingen op de website of op Internet (inclusief mobiele apps).

 1. Rechtsgronden

Voor zover er persoonsgegevens met de toestemming van de betrokkene worden verwerkt, vormt art. 6, lid 1, punt a) van de AVG de rechtsgrond voor de verwerking. Bij de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, vormt art. 6, lid 6, lid 1, punt b) van de AVG de rechtsgrond; dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Indien persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, dan vormt art. 6, lid 6, lid 1, punt c) van de AVG de rechtsgrond. Indien vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk maken, vormt art. 6, lid 6, lid 1, punt d) van de AVG de rechtsgrond. Vindt verwerking plaats voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en wegen de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan vormt art. 6, lid 6, lid 1, punt f) van de AVG de rechtsgrond voor de verwerking.

 1. Verwerking om vorderingen in te stellen / juridische verplichtingen na te komen

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken teneinde in het kader van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6, lid 6, lid 1, punt f) van de AVG vorderingen in te stellen; dit omvat tevens de doorgifte van gegevens aan autoriteiten en/of rechtbanken. Ook kunnen gegevens worden verwerkt en/of doorgegeven om aan wettelijke of juridische verplichtingen te voldoen (bijv. informatieverzoeken van autoriteiten, etc.); de rechtsgrond hiervoor vormt art. 6, lid 6, lid 1, punt c) van de AVG.

 1. Verkrijging van toestemming / herroepingsrecht

Toestemming volgens art. 6, lid 6, lid 1, punt a) van de AVG wordt steeds vrijwillig en doorgaans schriftelijk of elektronisch verkregen. Het verkrijgen van toestemming langs elektronische weg gebeurt door het betreffende vakje aan te vinken, zodat de verleende toestemming vastgelegd kan worden. De inhoud van de toestemmingsverklaring wordt elektronisch vastgelegd.

Herroepingsrecht: Wij wijzen u erop dat een eenmaal verleende toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken; dit laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming tot het moment van de herroeping onverlet. Gebruik voor een eventuele herroeping de bij II vermelde contactgegevens (verwerkingsverantwoordelijke of functionaris voor gegevensbescherming).

 1. Eventuele ontvangers van persoonsgegevens

Voor de aanbiedingen op onze website en/of op Internet schakelen wij deels externe dienstverleners in die bij hun werkzaamheden onze instructies opvolgen (verwerkers). Deze dienstverleners kunnen persoonsgegevens ontvangen en/of met persoonsgegevens in aanraking komen en worden aangemerkt als derden c.q. ontvangers in de zin van de AVG. Wij zien erop toe dat onze dienstverleners passende technische en organisatorische maatregelen nemen, de persoonsgegevens in overeenstemming met de voorschriften van de AVG verwerken en de bescherming van de rechten van de betrokken personen waarborgen (zie art. 28 van de AVG). Voor zover persoonsgegevens aan derden en/of ontvangers worden doorgegeven, zien wij erop toe dat dit uitsluitend in overeenstemming met de voorschriften van de AVG en uitsluitend op een passende rechtsgrond gebeurt (bijv. art. 6, lid 4 van de AVG, zie verder III3).

 1. Verwerking van gegevens in “derde landen”

Uw persoonsgegevens worden in principe binnen de EU dan wel de Europese Economische Ruimte (“EER”) verwerkt. Slechts bij wijze van uitzondering (bijv. wanneer partijen van buitenaf worden ingeschakeld om webanalysediensten te verrichten) kan informatie aan “derde landen” worden doorgegeven. “Derde landen” zijn landen buiten de Europese Unie en/of de Overeenkomst betreffende de Europese Ruimte, waarin niet zonder meer kan worden uitgegaan van een passend niveau van gegevensbescherming dat voldoet aan de normen van de EU. Voor zover de doorgegeven informatie ook persoonsgegevens bevat, zien wij erop toe dat het betreffende derde land of de betreffende ontvanger in het derde land een passend niveau van gegevensbescherming garandeert, dat u daarvoor toestemming hebt gegeven of dat er sprake is van een rechtsgrond (bijv. art. 49 van de AVG). Een passend niveau van gegevensbescherming kan uit een “adequaatheidsbesluit” van de Europese Commissie voortvloeien of door “EU-standaardcontractbepalingen” worden gegarandeerd. In geval van ontvangers in de VS kan ook het naleven van de beginselen van het “EU-US Privacy Shield” een passend niveau van gegevensbescherming waarborgen. Bij doorgifte naar derde landen verstrekken wij u op aanvraag graag meer informatie over de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming. Neem daartoe contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u aan het begin van deze privacyverklaring. Meer informatie over de deelnemers aan het EU-US Privacy Shield vindt u op www.privacyshield.gov/list.

 1. Gegevens wissen en bewaartermijn

Persoonsgegevens van betrokkenen worden gewist als de gegevens  niet langer noodzakelijk zijn voor de betreffende verwerkingsdoeleinden. In plaats van te wissen kunnen de gegevens eventueel worden opgeslagen met beperking van de verwerking, mits daarin wordt voorzien door communautaire verordeningen, wetten of andere voorschriften die van toepassing zijn op onze onderneming, met name om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten (bijv. van het Duitse Belastingwetboek (AO) of het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), momenteel 6 tot 10 jaar), en/of – als het bewaren van de gegevens gerechtvaardigde belangen dient (bijv. bewaring tot aan de verjaringstermijn ten behoeve van een eventueel verweer in rechte (§§ 195 e.v. Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), momenteel 3 tot 30 jaar). De gegevens worden uiterlijk bij ommekomst van een door de bovengenoemde normen voorgeschreven bewaartermijn gewist, tenzij de gegevens langer moeten worden bewaard om een overeenkomst te sluiten of voor andere doeleinden.

 1. Rechten van de betrokkene

De AVG kent aan personen wier persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde rechten toe (“rechten van de betrokkene” , zie met name art. artikelen 12 t/m  22 van de AVG). De afzonderlijke rechten van de betrokkene worden bij XI toegelicht. Wilt u een of meerdere van deze rechten uitoefenen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Gebruik daartoe de bij II vermelde contactmogelijkheden.

 1. GEGEVENSVERWERKING VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE WEBSITE / AANMAKEN VAN LOGBESTANDEN

Telkens als onze website wordt bezocht registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van de computer die de website oproept. De volgende gegevens worden verzameld (hierna “loggegevens”):

– informatie over het type browser en de gebruikte versie

– het besturingssysteem van de gebruiker

– de internetserviceprovider van de gebruiker

– het IP-adres van de gebruiker

– datum en tijdstip van de toegang

– websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt

– websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

Via deze loggegevens kan de identiteit van de gebruiker niet worden achterhaald. Een dergelijk verband kan uitsluitend worden gelegd door de loggegevens te koppelen aan of te verbinden met een IP-adres.

 1. Doel en rechtsgrond

Loggegevens, in het bijzonder het IP-adres, worden verzameld en verwerkt om de content van onze website aan te bieden aan de gebruiker, dat wil zeggen om communicatie tot stand te brengen tussen de gebruiker en onze aanbiedingen op de website of op  Internet. Voor de duur van deze communicatie moet het IP-adres tijdelijk geregistreerd worden. Dit is noodzakelijk voor de routering van de communicatie tussen de gebruiker en onze aanbiedingen op de website en/of op Internet, maar ook om gebruik te kunnen maken van onze aanbiedingen op de website en/of op Internet. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking – voor de duur van uw bezoek aan de website – is art. 6, lid 6, lid 1, punt b) van de AVG, § 96 van de Duitse Telecommunicatiewet (TKG) en § 15, lid 1, van de Duitse Telemediawet (TMG).

Verwerking en opslag van het IP-adres in logbestanden om andere redenen dan communicatie vindt plaats om een correcte werking van onze aanbiedingen op de website en op Internet te garanderen en te optimaliseren en om onze IT-systemen te beveiligen. De rechtsgrond voor de opslag van het IP-adres om andere redenen dan communicatie is art. 6, lid 6, lid 1, punt f) van de AVG (behartiging van gerechtvaardigde belangen) respectievelijk § 109 van de Duitse Telecommunicatiewet.

 1. Gegevens wissen en bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor ze verzameld werden te verwezenlijken. Wanneer gegevens zijn geregistreerd om de website beschikbaar te stellen, worden deze gegevens gewist zodra de betreffende sessie – het bezoek aan de website – ten einde is. Verdergaande opslag van loggegevens inclusief het IP-adres ten behoeve van de veiligheid van het systeem gebeurt voor een periode van maximaal zeven dagen nadat de gebruiker de website heeft bezocht. Verdergaande verwerking en/of opslag van loggegevens is mogelijk en toegestaan, voor zover de IP-adressen van de gebruikers na afloop van de bovengenoemde opslagtermijn van zeven dagen gewist of zodanig aangepast worden dat de loggegevens niet meer aan een IP-adres kunnen worden gekoppeld, dat wil zeggen dat de gegevens anoniem zijn.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het registreren van loggegevens voor het aanbieden van de website inclusief de opslag daarvan in logbestanden binnen de bovengenoemde grenzen is voor de werking van de website absoluut noodzakelijk. Daarom kan de gebruiker daar geen bezwaar tegen maken. Dit is anders voor de verwerking van loggegevens voor analysedoeleinden: dit richt zich  – afhankelijk van de op dat moment gebruikte web-analysetools en het soort data-analyse (persoonsgerelateerd/anoniem/pseudoniem)  – naar paragraaf VII.

 1. GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser dan wel door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies bevatten geen programma’s en kunnen ook geen schadelijke code op uw computer zetten. Roept een gebruiker een website op, dan kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waardoor de browser eenduidig kan worden geïdentificeerd als daarmee de website opnieuw wordt opgeroepen. Afhankelijk van het soort cookie en de mogelijkheid om een cookie aan een IP-adres te koppelen, is het in principe echter mogelijk om deze tot de gebruiker te herleiden. Een dergelijke koppeling voeren wij niet uit of IP-adressen worden direct geanonimiseerd om een dergelijke koppeling uit te sluiten (zie voor verdere details onder cijfer VII). Bij cookies die herleiding tot de gebruiker mogelijk maken, vragen wij via een zogenoemde cookiebanner uw toestemming voor dergelijk gebruik (zie hierna onder paragraaf VI3).

Wij maken verschil tussen (i) technisch noodzakelijke cookies, (ii) analysecookies en (iii) cookies van derden:

(i) Technisch noodzakelijke cookies gebruiken wij om onze website en/of onlinepresentatie gebruikersvriendelijk vorm te geven. In technisch noodzakelijke cookies worden bijvoorbeeld de volgende gegevens opgeslagen en naar onze systemen gestuurd:

– taalinstellingen

– informatie over het gebruikte eindapparaat/pc en de instellingen daarvan

– artikelen in uw winkelwagen

– inloggegevens

(ii) Analysecookies (ook zogenoemde sessiecookies) gebruiken wij om het surfgedrag van de gebruikers op onze website en/of internetpresentatie te analyseren ten behoeve van reclame, van marktonderzoek of om onze presentatie aan de behoeften aan te kunnen passen. De volgende gegevens worden via analysecookies verzameld en naar onze systemen doorgestuurd.

– ingevoerde zoektermen

– frequentie van het oproepen van pagina’s

– gebruik van de functies van de website

De op deze wijze verzamelde gegevens over gebruikers worden door technische voorzieningen gepseudonimiseerd. De gegevens kunnen daarna niet meer worden gekoppeld aan de gebruiker die de website oproept.

(iii) Cookies van derden zijn cookies die niet door onze webservers maar door derde-aanbieders worden geplaatst. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het integreren van de “Vind ik leuk”-knop. Als daarop wordt geklikt, maakt Facebook een “eigen” cookie aan in de browser van de gebruiker. Wij kunnen cookies van derden nooit zoeken en/of analyseren.

Voor het gebruik van dergelijke cookies zijn uitsluitend de derde-aanbieders verantwoordelijk; wij kunnen geen invloed uitoefenen op het gebruik en de verwerking daarvan. Dat er cookies door derde-aanbieders worden geplaatst kunt u door de onder paragraaf VI3 en paragraaf VII beschreven maatregel voorkomen.

 1. Doel en rechtsgrond

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruiker te vergemakkelijken. Enkele functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Daarvoor moet de browser ook na een bezoek aan een andere internetpagina weer worden herkend. Voor de volgende toepassingen hebben wij technisch noodzakelijke cookies nodig: – taalinstellingen overnemen – zoektermen onthouden – internetpagina’s herhaaldelijk oproepen – de status van de instelling voor de toestemming van cookies controleren. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen. De rechtsgrond voor het gebruik van technische noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1 onder b AVG, als de cookies tot de gebruiker kunnen worden herleid en het gebruik hiervan noodzakelijk is voor het aanbieden onze website en/of onlinepresentatie voor de uitvoering van een overeenkomst, voor het overige art. 6, lid 1 onder f AVG, omdat de cookies ook worden gebruikt om gerechtvaardigde belangen te behartigen ten behoeve van het aanbieden van de website en/of de onlinepresentatie.

Het gebruik van analysecookies heeft als doel de kwaliteit van onze website en de inhoud daarvan te verbeteren. Door de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij onze presentatie voortdurend optimaliseren (zie hierboven). De rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens met gebruik van analysecookies is, als deze tot de gebruiker kunnen worden herleid, in geval van toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1 onder a AVG. Worden er analysecookies gebruikt voor het maken van pseudonieme analysen dan is de rechtsgrond art.  6, lid 1 onder f AVG (behartiging van gerechtvaardigde belangen) dan wel § 15, lid 3 Duitse Telecommunicatiewet (TMG).

 1. Gegevens wissen en bewaartermijn

Cookies worden op het betreffende eindapparaat van de gebruiker (smart-device/pc) geplaatst en worden van daaruit naar onze website doorgestuurd. Er wordt verschil gemaakt tussen zogenoemde permanente cookies en sessiecookies. Sessiecookies worden voor de duur van een browsersessie opgeslagen en worden bij het afsluiten van de browser gewist. Permanente cookies worden niet bij het beëindigen van de browsersessie gewist maar worden gedurende langere tijd op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers door middel van een informatiebanner over het gebruik van cookies geïnformeerd en naar deze privacyverklaring verwezen. Via die banner wordt daarbij ook om toestemming van de gebruiker gevraagd voor het verwerken van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens.

Als gebruiker hebt u de volledige controle over het gebruik en de opslag van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen kunt u het doorsturen van cookies in het algemeen deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunt u op elk moment wissen. Dat kan ook automatisch gebeuren. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, dan kunnen mogelijkerwijs niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op http://www.meine-cookies.org/ of youronlinechoices.com.

Tegen het gebruik van cookies voor het aanmaken van pseudonieme gebruiksprofielen (zie hierboven bij analysecookies) kunt u op elk moment met werking voor de toekomst bezwaar maken; uw recht op bezwaar kunt u via de informatiebanner of via de genoemde instellingsmogelijkheden van uw browser uitoefenen.

 1. WEBANALYSE

Om onze website te optimaliseren en aan de veranderende gebruiken en technische voorwaarden van onze gebruikers aan te passen, maken wij gebruik van zogenoemde webanalysetools. Daarbij meten wij bijvoorbeeld welke elementen de gebruikers bezoeken, of de gezochte informatie gemakkelijk te vinden is enz. Die informatie kan bovendien pas worden geïnterpreteerd en krijgt pas betekenis als naar een grotere groep gebruikers wordt gekeken. Daartoe worden de verzamelde gegevens geaggregeerd, dat wil zeggen in grotere eenheden samengevat.

Zo kunnen we het design van internetpagina’s aanpassen of de inhoud optimaliseren als wij bijvoorbeeld vaststellen dat een relevant deel van de bezoekers nieuwe technologieën gebruikt of beschikbare informatie niet of slechts met moeite vindt.

Op onze website en onlinepresentatie voeren wij de volgende analysen uit dan wel gebruiken wij de volgende webanalysetools:

 1. Analyse van loggegevens

Gebruik van loggegevens voor analysedoeleinden gebeurt uitsluitend op anonieme basis, in het bijzonder wordt er geen koppeling gemaakt met persoonsgegevens van de gebruiker of met gegevens die tot de gebruiker te herleiden zijn en/of met een IP-adres of een cookie. Een dergelijke analyse van loggegevens valt daarmee niet onder de gegevensbeschermingsregelingen van de AVG.

 1. Google Analytics en Google Tag Manager

Voor de analyse van het gebruik van de website maken wij gebruik van de webanalysedienst “Google Analytics” van het bedrijf Google  (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Google Analytics gebruikt “cookies” waarmee een analyse van het gebruik van de website door onze klanten op pseudonieme en/of anonieme basis mogelijk is.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat dit wordt doorgestuurd. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. Google gebruikt de genoemde informatie om het gebruik van de website in onze opdracht te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan websitebeheerders te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware daarop in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Als u niet wilt dat Google Analytics de gegevens analyseert, hebt u de volgende mogelijkheden:

– U kunt het registreren van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst waardoor voorkomen wordt dat Google Analytics voortaan uw gegevens registreert als u deze website bezoekt; http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Opmerking: Als u uw cookies wist, dan heeft dat tot gevolg dat ook de opt-out-cookie wordt gewist en dat u die eventueel opnieuw moet activeren.

– U kunt bovendien voorkomen dat de door de Google Analytics-cookie geregistreerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Wij gebruiken Google Analytics om gegevens uit AdWords en de DoubleClick-cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit via de Ads Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deactiveren.

Bovendien wordt de Google Tag Manager gebruikt: Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers website-tags via een interface kunnen beheren. De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. Deze tool zorgt voor het activeren van andere tags die op hun beurt onder bepaalde omstandigheden gegevens registreren. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of op cookieniveau een deactivering is uitgevoerd, blijft deze voor alle tracking-tags bestaan die met de Google Tag Manager worden geïmplementeerd. (http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html).

 1. Google Adwords Conversion Tracking

Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma “Google AdWords” en conversion tracking (analyse van bezoekersgedrag). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Zodra dit het geval is, wordt er een cookie voor conversion tracking op uw computer geplaatst als u op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies zijn beperkt geldig, bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s op onze website bezoekt en de cookie nog niet is afgelopen, dan kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd.

De informatie die met behulp van de conversion-cookies wordt verzameld, is bedoeld om conversion-statistieken op te stellen. Daardoor komen wij het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertenties heeft geklikt en dat naar een pagina is doorgestuurd die van een conversion-tracking-tag is voorzien. Wij krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. U kunt voorkomen dat de cookies worden opgeslagen door de technische instellingen van uw browser aan te passen. Zie hierboven onder VI3.

Voorts kunt u in de instellingen voor advertenties bij Google voor u gepersonaliseerde advertenties deactiveren. Een handleiding hiervoor kunt u vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Bovendien kunt u het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde verdere informatie over opt-out toe te passen. Meer informatie en de privacyverklaring van Google kunt u vinden op https://www.google.de/policies/privacy/.

 1. AddThis

Wij gebruiken op onze website plug-ins van de dienst AddThis, die door AddThis, LLC, 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182, VS (“AddThis”) wordt beheerd. AddThis stelt tools ter beschikking voor het maken en vormgeven van websites (www.addthis.com) waarmee bezoekers van websites de betreffende pagina eenvoudiger met andere internetgebruikers per e-mail of op sociale netwerken kunnen delen. Deze zogenoemde plug-ins herkent u aan de in delen van onze website geïntegreerde knoppen “Facebook”, “Twitter”, “Pinterest”, “E-mail” en “g+”.

AddThis biedt websitebeheerders bovendien tools die van pas komen om het gebruik van de eigen website te analyseren en te verbeteren of waarmee de gebruiker rechtstreeks kan worden benaderd. Daarnaast maakt AddThis ook gebruik van cookies en web beacons (kleine grafische afbeeldingen, “tracking pixels” waarmee logbestanden kunnen worden aangemaakt en geanalyseerd). Als u een AddThis-plug-in gebruikt, brengt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van AddThis en eventueel het geselecteerde sociale netwerk tot stand. De daarbij gegenereerde gegevens (zoals gebruikstijdstip of browsertaal) worden naar AddThis doorgestuurd en daar verwerkt. Als u content van onze website naar sociale netwerken stuurt, kan het bezoek van de website worden gekoppeld aan uw gebruikersprofiel bij het betreffende sociale netwerk. Meer informatie over de verwerking en bescherming van gegevens door AddThis kunt u vinden op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Wij verwerken de betreffende gegevens niet en geven deze ook niet door aan derden. Door de AddThis-plug-in te gebruiken gaat u ermee akkoord dat AddThis de gegevens verwerkt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door AddThis door een zogenoemde opt-out-cookie aan te brengen. Ga daarvoor naar http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

VII. NEWSLETTER / RECLAME / SOCIALE-MEDIA-PLUGINS

Op onze website en bij onze aanbiedingen op Internet bieden wij behalve de mogelijkheid om u voor onze newsletter aan te melden ook reclametools en social media-plugins. In detail:

 1. Newsletter / reclame en marketing / enquêtes onder klanten

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor reclame- en/of marketingdoeleinden, voor klanttevredenheidsonderzoeken en voor abonnementen op de newsletter als u daarvoor toestemming hebt gegeven, of als een andere rechtsgrond het gebruik voor reclame-en/of marketingdoeleinden ook zonder toestemming mogelijk maakt.

Als u zich op de door ons aangeboden newsletter wilt abonneren, hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of u de eigenaar van het vermelde e-mailadres bent dan wel of de eigenaar daarvan akkoord gaat met het ontvangen van de newsletter en van reclame, sturen wij na de eerste registratiestap een geautomatiseerde e-mail naar het vermelde e-mailadres (zogenoemde double opt-in). Pas nadat het newsletterabonnement en de wens om reclame te ontvangen via een link in de bevestigingsmail is bevestigd, nemen wij het vermelde e-mailadres op in onze mailinglist. Behalve het e-mailadres en de gegevens voor het bevestigen van het abonnement verzamelen wij geen andere gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het versturen van de newsletter waarop u zich hebt geabonneerd.

De rechtsgrond voor reclame- en/of marketingcampagnes waarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend, is art. 6, lid 6, lid 1, punt a) van de AVG; voor het newsletterabonnement art. 6, lid 6, lid 1, punt b) van AVG; voor wat betreft toestemming gelden de bepalingen bij III5, en voor het recht op intrekking van de toestemming geldt het bepaalde bij III4. U kunt de newsletter op elk moment opzeggen. Voor reclame- en/of marketingcampagnes waarbij per e-mail rechtstreeks reclame wordt gemaakt voor eigen soortgelijke producten of diensten kan daarnaast  § 7 lid 3 van de Duitse Mededingingswet (UWG) rechtsgrond zijn, mits wij (i) bij de verkoop van een product of dienst uw e-mailadres verkrijgen, (ii) u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor direct mail en (iii) wij u er bij het registreren van uw e-mailadres en bij elk gebruik duidelijk op attenderen dat u op elk moment bezwaar kunt maken tegen dergelijk gebruik van uw e-mailadres (voor het recht op bezwaar zie X 6).

 1. Sociale netwerken / social media-plug-ins

Wij hebben op onze website knoppen (“plug-ins”) van verschillende sociale netwerken opgenomen, zodat u de interactieve mogelijkheden van de door u gebruikte sociale netwerken ook op onze website kunt gebruiken. Deze plug-ins bieden verschillende functies waarvan het doel en de omvang door de beheerders van de sociale netwerken worden bepaald. Om uw persoonsgegevens beter te beschermen maken wij gebruik van een 2-klik-methode. Door op de knop direct naast de betreffende plug-in te klikken wordt de plug-in geactiveerd, waardoor de kleur van de knop verandert van grijs naar gekleurd. Daarna kunt u de betreffende plug-in gebruiken door op de knop van de plug-in te klikken. NB: het IP-adres van uw browsersessie kan aan uw eigen profiel bij het betreffende sociale netwerk worden gekoppeld als u op dat moment daar bent aangemeld (ingelogd). Ook kan uw bezoek aan onze website worden gekoppeld aan uw profiel bij het sociale netwerk als dit u herkent via een eerder geplaatste cookie van dat netwerk die nog op uw computer staat.

Let erop dat wij geen aanbieder van sociale netwerken zijn en geen invloed hebben op de gegevensverwerking door de betreffende aanbieders. Meer informatie over de omgang met gegevens vindt u via de volgende links en adressen:

2.1. Facebook

Op onze internetpagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA opgenomen. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de “Like-button” (“Vind ik leuk-knop”) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plug-ins kunt u hier vinden: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u de plug-in activeert, wordt er een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook weet daardoor dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u op de “Vind ik leuk-knop” van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u in uw Facebook-profiel verwijzen naar content op onze website.

NB: als aanbieder van de website nemen wij geen kennis van de  doorgestuurde gegevens en het gebruik daarvan door Facebook, en zijn wij niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door Facebook. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

2.2. YouTube

Op onze website maken wij voor het integreren van video’s bovendien gebruik van de aanbieder YouTube. YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC met hoofdkantoor in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc. gevestigd in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Op enkele pagina’s gebruiken wij bovendien een YouTube-plug-in. Als u een pagina met een dergelijke plug-in oproept, wordt er automatisch een verbinding gemaakt met de YouTube-servers waarbij de plug-in wordt weergegeven. Zo weet de YouTube-server welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht. Hebt u een YouTube-account en bent u bij YouTube ingelogd als u onze website bezoekt, dan kan YouTube die informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount koppelen. Bij gebruik van de plug-in, als u bijvoorbeeld op de startknop van een video klikt, wordt die informatie ook aan uw gebruikersaccount gekoppeld. U kunt een dergelijke koppeling voorkomen door, voordat u onze website gebruikt, u bij uw YouTube-account en bij andere accounts van de bedrijven YouTube LLC en/of Google Inc. af te melden c.q. daar uit te loggen. Ook kunt u de betreffende cookies van deze bedrijven wissen (zie hiertoe VI.3). Meer informatie over de verwerking en bescherming van gegevens door YouTube (Google) vindt u op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

2.3. Instagram

Op onze website kunnen ook zogenoemde social plug-ins (“plug-ins”) van Instagram worden gebruikt. Deze worden door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram”) beheerd. De plug-ins zijn te herkennen aan een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een “Instagram-camera”. Een overzicht van de Instagram-plug-ins en hoe ze er uitzien vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt u browser een directe verbinding met de servers van Instagram. Instagram stuurt de inhoud van de plug-in direct naar uw browser door en neemt deze in de pagina op. Daardoor krijgt Instagram de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Instagram-profiel heeft of als u op dat moment niet bij Instagram bent ingelogd. Uw browser stuurt die informatie (inclusief uw IP-adres) direct door naar een server van Instagram in de VS waar deze wordt opgeslagen. Bent u bij Instagram ingelogd, dan kan Instagram uw bezoek aan onze website direct aan uw Instagram-account koppelen. Als u met de plug-ins interageert, door bijvoorbeeld op de “Instagram”-knop te klikken, wordt die informatie ook direct naar een server van Instagram doorgestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Instagram-account gepost en is daar zichtbaar voor uw contacten. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik hiervan door Instagram en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer kunt u nalezen in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Instagram-account koppelt, moet u zich bij Instagram uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt ook met add-ons voor uw browser voorkomen dat de Instagram-plug-ins worden geladen, bijvoorbeeld met de script-blocker “NoScript” (http://noscript.net/). Zie ook VI.3.

2.4. Google+

Op onze website zijn deels plug-ins van het sociale netwerk “Google Plus” opgenomen. Is dat het geval, dan kunt u met behulp van de Google +1-knop informatie wereldwijd posten. Via de Google +1-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google registreert dat u bepaalde content met +1 hebt gewaardeerd, maar ook informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 hebt bekeken. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten worden weergegeven, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plekken op websites en advertenties .

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat in elk geval de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Die naam wordt binnen alle Google-diensten gebruikt. Soms kan die naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van content via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond die uw e-mailadres kennen of die beschikken over andere informatie aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden.

Naast de hierboven toegelichte gebruiksdoeleinden wordt de door u geleverde informatie gebruikt overeenkomstig de door Google gehanteerde gegevensbeschermingsvoorschriften. Google publiceert al dan niet samengevatte statistieken over +1-activiteiten van de gebruikers en/of verstrekt deze aan gebruikers en partners, zoals reclamebureaus, adverteerders of gekoppelde websites.

VIII. CONTACTFORMULIER EN CONTACT PER E-MAIL

Indien onze websites een formulier bevatten waarmee langs elektronische weg contact kan worden opgenomen, dan verkrijgen we via het invoerscherm de volgende gegevens:

 • bedrijfsnaam
 • voornaam*
 • achternaam*
 • bereikbaarheidstijden
 • telefoonnummer
 • e-mail*
 • veld voor mededelingen*
 • postcode
 • land

*Verplichte contactgegevens zijn met een asterisk gemarkeerd (ook in het invoerscherm).

Bij het versturen van het formulier worden daarnaast nog de volgende gegevens verwerkt en opgeslagen:

– het IP-adres van de gebruiker

– datum en tijd van verzending

U kunt ook contact opnemen via het e-mailadres dat op onze website vermeld is. In dat geval worden de per e-mail verstrekte persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden doorgegeven, behalve als wij derden moeten inschakelen om de vraag te behandelen.

 1. Doel en rechtsgrond

De gegevens worden uitsluitend verwerkt om de betreffende vraag of het verzoek van de gebruiker te behandelen. De andere gegevens die tijdens het verzenden worden verzameld, zijn bedoeld om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

Als de gegevens worden verwerkt om een verzoek of een vraag van een klant te behandelen, dan is de rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens art. 6, lid 6, lid 1, punt b) van de AVG, ongeacht of contact is gelegd via het contactformulier of per e-mail. Als de gebruiker toestemming heeft gegeven, vormt art. 6, lid 6, lid 1, punt a) van de AVG de rechtsgrond voor de gegevensverwerking. De rechtsgrond voor het verzamelen van aanvullende gegevens bij het verzenden is art. 6, lid 6, lid 1, punt f) van de AVG; het gerechtvaardigde belang is hier het voorkomen van misbruik en de beveiliging van het systeem (zie IV1).

 1. Gegevens wissen en bewaartermijn

De gegevens worden in principe gewist zodra deze niet meer nodig zijn om het doel waarvoor deze werden verzameld, te verwezenlijken. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en voor de per e-mail verstuurde gegevens is dat het geval als de communicatie met de gebruiker afgerond en/of de vraag van de gebruiker afgehandeld is. De communicatie is afgerond c.q. de vraag is afgehandeld als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de situatie opgehelderd is. De gegevens worden niet gewist maar versleuteld opgeslagen voor zover de gegevens om de bij III.6 genoemde redenen langer moeten worden bewaard.

 1. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om de communicatie met ons af te breken en/of zijn vraag in te trekken en bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens. In een dergelijk geval kan de communicatie niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die in het kader van het opnemen van contact zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist, tenzij de gegevens om de in III8 genoemde redenen langer moeten worden bewaard.

 1. DEFINITIES

Van toepassing zijn in het bijzonder de definities van art. artikelen 4 en  9 van de AVG. In het kader van deze privacyverklaring kunnen in het bijzonder de volgende in art. 4 van de AVG vastgelegde definities relevant zijn:

 1. “persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 2. “verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 3. “beperken van de verwerking”:

het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken dan wel te blokkeren;

 1. “profilering” : elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;
 2. “pseudonimisering”: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;
 3. “verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 4. “verwerker” : een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 5. “ontvanger” is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;
 6. “Derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
 7. “Toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
 1. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Betrokkenen hebben volgens de AVG in het bijzonder de volgende rechten, die krachtens §§ 34, 35 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, Duitse wetgeving m.b.t. gegevensbescherming) aan de volgende beperkingen onderworpen kunnen zijn:

 1. Recht van inzage van de betrokkene (art. 15 van de AVG)

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens. Als er verwerking van uw persoonsgegevens door onze onderneming plaatsvindt, hebt u recht op informatie over

– de verwerkingsdoeleinden;

– de betrokken categorieën van persoonsgegevens (soort gegevens) die worden verwerkt;

– de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; dit geldt met name wanneer gegevens aan ontvangers in derde landen buiten het toepassingsgebied van de AVG zijn of zullen worden verstrekt;

– indien mogelijk, de geplande bewaartermijn, of indien dat niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die termijn (bijv. wettelijke bewaartermijn);

– uw recht op rectificatie of wissen van de u betreffende gegevens inclusief het recht op beperking van de verwerking en/of de mogelijkheid om tegen die verwerking bezwaar te maken (zie hiervoor ook de onderstaande paragrafen);

– het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

– de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet direct bij u zijn verzameld.

U hebt verder het recht om geïnformeerd te worden over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 van de AVG en, mocht dit het geval zijn, over de criteria die ten grondslag liggen aan deze geautomatiseerde besluitvorming (logica) en over de gevolgen die geautomatiseerde besluitvorming voor u kan hebben.

Wanneer persoonsgegevens aan een derde land buiten het toepassingsgebied van de AVG worden doorgegeven, hebt u het recht in kennis te worden gesteld of, en zo ja, op grond van welke waarborgen bij de ontvanger in het derde land een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikelen 44-49 AVG wordt geboden.

U hebt het recht om te verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens. Kopieën van persoonsgegevens stellen wij in principe in elektronische vorm beschikbaar, voor zover u niets anders hebt aangegeven. De eerste kopie is gratis, voor elke verdere kopie kan een passende vergoeding in rekening worden gebracht. De verstrekking vindt plaats onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van anderen, die door de verzending van de gegevenskopie aangetast kunnen zijn.

 1. Recht op rectificatie (art. 16 van de AVG)

U hebt het recht om van ons rectificatie van onjuiste, onware en/of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen; u hebt het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. Rectificatie en/of aanvulling moet onmiddellijk – d.w.z. zonder verwijtbare vertraging – plaatsvinden.

 1. Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) (art. 17 van de AVG)

U hebt het recht om van ons wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien

– de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

– de verwerking van de gegevens op basis van door u verleende toestemming plaatsvindt en u die toestemming herroepen hebt en er geen andere rechtsgrond voor de gegevensverwerking bestaat;

– u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. art. 21 van de AVG en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;

– u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing overeenkomstig art. art. 21, lid 2, van de AVG.

– uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

– het de gegevens van een kind betreft, die zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. art. 8, lid 1, van de AVG.

Er bestaat geen recht op wissing van persoonsgegevens voor zover

– het recht op de vrijheid van meningsuiting en informatie tegen het recht op wissing indruist;

– de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is (i) voor het nakomen van een wettelijke verplichting (bijv. wettelijke bewaartermijn), ( (ii) om redenen van officiële taken en algemeen belang volgens Unierecht en/of het lidstatelijk recht (hiertoe behoren ook belangen op het gebied van volksgezondheid) of (iii) met het oog op archivering en/of onderzoek;

– de persoonsgegevens voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering vereist zijn. Het wissen moet onmiddellijk – d.w.z. zonder verwijtbare vertraging – plaatsvinden. Als er persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt (bijv. via Internet) nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, maatregelen om degenen die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

 1. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 van de AVG)

U hebt het recht beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

– Als u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist, kunt u van ons verlangen dat wij uw gegevens gedurende de controle op de juistheid niet voor andere doeleinden gebruiken en de verwerking ervan derhalve beperken.

– Bij onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens kunt u in plaats van het wissen van de gegevens volgens art. 17, lid 1, punt d) van de AVG om beperking van de verwerking volgens art. 18 van de AVG verzoeken;

– Als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze zelf nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, dan kunt u van ons beperking van de verwerking op de voornoemde rechtsgronden verkrijgen;

– Hebt u tegen de gegevensverwerking bezwaar gemaakt volgens art. 21, lid 21 van de AVG en staat nog niet vast of onze belangen bij verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, dan kunt u van ons eisen dat wij uw gegevens gedurende de controle niet voor andere doeleinden gebruiken en de verwerking ervan derhalve beperken.

Persoonsgegevens waarvan de verwerking op uw verzoek is beperkt mogen – met uitzondering van de opslag ervan – alleen nog worden verwerkt (i) met uw toestemming, (ii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iii) ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of (iv) om gewichtige redenen van algemeen belang. Mocht een beperking van verwerking worden opgeheven, wordt u daarvan vooraf op de hoogte gebracht.

 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 van de AVG)

U hebt – onder voorbehoud van de navolgende regelingen – het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens omvat het recht de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen; op verzoek zullen wij – voor zover dit technisch haalbaar is – de gegevens rechtstreeks aan een door u benoemde of nog te benoemen verantwoordelijke overdragen. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt alleen voor door u aangeleverde gegevens en veronderstelt dat de verwerking op basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst plaatsvindt en met behulp van geautomatiseerde processen wordt uitgevoerd. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 van de AVG laat het recht op gegevenswissing volgens art. 17 van de AVG onverlet. De overdracht van gegevens vindt plaats onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van anderen, wier rechten door de gegevensoverdracht aangetast kunnen zijn.

 1. Recht van bezwaar (art. 21 van de AVG)

In het geval van verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van taken van algemeen belang (art. 6, lid 6, lid 1, punt e) van de AVG), of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 6, lid 1, punt f) van de AVG), kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In geval van bezwaar dienen wij elke verdere verwerking van uw gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden te staken, tenzij

– er dwingende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of

– de verwerking vereist is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer uw gegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen direct marketing, worden de persoonsgegevens door ons niet meer voor dit doel verwerkt.

 1. Verbod op geautomatiseerde besluitvorming / profilering (art. 22 van de AVG)

Besluiten waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treffen, mogen niet uitsluitend op geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens – waaronder profilering – berusten. Dit geldt niet indien het geautomatiseerde besluit

– noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst met u,

– is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling en voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, of

– met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt. Besluiten die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens berusten zijn principieel ontoelaatbaar, tenzij art. 22, lid 4, in combinatie met art. 9, lid 2, punt) a of punt g) van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen genomen zijn ter bescherming van uw rechten en vrijheden alsmede gerechtvaardigde belangen.

Mochten wij uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken in de zin van art. 22 van de AVG, dan wordt hier in onze privacyverklaringen nadrukkelijk op gewezen.

 1. Mogelijkheden voor rechtsbescherming / Recht om een klacht in te dienen bij een toezichtautoriteit

In geval van bezwaar kunt u zich te allen tijde tot de bevoegde toezichtautoriteit van de Unie of Lidstaat wenden. Voor onze onderneming is de onder II genoemde toezichtautoriteit bevoegd.

 1. WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor de Privacyverklaring op gezette tijden te actualiseren en zullen u informeren over alle wezenlijke wijzigingen die van invloed zijn op het gebruik van uw persoonsgegevens. De meest recente versie vindt u op onze website onder de link “Datenschutz”.

XII. PRIJSVRAGEN

 1. Algemeen, organisator

Deelname aan de prijsvraag veronderstelt instemming met de onderstaande deelnamevoorwaarden. Door deel te nemen aan de prijsvraag aanvaardt de deelnemer deze voorwaarden. Organisator van de prijsvraag is SEVERIN Elektrogeräte GmhH (hierna ook aangeduid als “organisator”).

 1. Deelnamevoorwaarden

Deelnemers kunnen alle natuurlijke en handelingsbekwame personen zijn die minimaal 18 jaar oud zijn. Uitgesloten van deelname zijn zakelijke klanten die omwille van compliance niet mogen deelnemen, evenals medewerkers van SEVERIN Elektrogeräte GmbH en hun familieleden.

Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor naar eigen goedvinden personen van deelname uit te sluiten wanneer hiervoor gegronde redenen zijn, zoals:

 1. a) bij manipulaties in verband met de toegang tot of uitschrijving van de prijsvraag,
 2. b) bij overtredingen van deze deelnamevoorwaarden,
 3. c) bij oneerlijk handelen, of
 4. d) bij foute of misleidende informatie over de deelname aan de prijsvraag.
 1. Deelnametermijn, beëindiging

De aanvang en de looptijd van de prijsvraag (deelnametermijn) kunt u vinden in de informatie over de betreffende prijsvraag (bijv. op onze homepage en/of andere social media-kanalen). Binnen de vermelde termijn kunnen gebruikers aan de prijsvraag deelnemen.

 

De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijsvraag onaangekondigd en zonder opgaaf van redenen te beëindigen.   Dit geldt met name voor redenen die een ordelijk verloop van de prijsvraag zouden ondermijnen of beletten.

 1. Verloop van de prijsvraag, winst

De winnaars worden na het verstrijken van de deelnametermijn willekeurig geloot onder alle deelnemers. Tegen de uitkomst kan geen bezwaar worden gemaakt.  Indien de prijsvraag gepaard gaat met een opdracht, omvat de loting enkel deelnemers die de opdracht naar behoren hebben uitgevoerd.

De prijs kan niet worden omgeruild of voor contant geld worden ingewisseld.  De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van ons. Indien de winnaar niet binnen één (1) week na de bekendmaking reageert, komt de prijs in zijn geheel te vervallen.

Prijsvragen kunnen op diverse social media-platformen of -kanalen worden georganiseerd. Meer informatie over de voorwaarden voor het uitschrijven van een prijsvraag kunt u vinden op de betreffende social media-kanalen die de prijsvraag organiseren (bijv. Facebook, Instagram).

 1. Aansprakelijkheid

De organisator is aansprakelijk voor schade die de organisator en zijn wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers of agenten met opzet of uit grove nalatigheid veroorzaken.

Indien niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen (“hoofdplichten”) te wijten is aan eenvoudige of lichte nalatigheid, beperkt de aansprakelijkheid van de organisator zich tot de bij het afsluiten van de overeenkomst typische en voorzienbare schade.   Van een wezenlijke contractuele verplichting is sprake bij verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. De medecontractant heeft op nakoming vertrouwd of zou hierop moeten kunnen vertrouwen.  Aansprakelijkheid voor niet-nakoming van andere verplichtingen die berust op eenvoudige of lichte nalatigheid is uitgesloten.

De voornoemde bepalingen laten bindende wettelijke regels, zoals de onbeperkte aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en de aansprakelijkheid krachtens de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid, onverlet.

Voorts is de organisator niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het feit dat de website van de prijsvraag verminderd toegankelijk is bij technische storingen waar niets aan te doen is en gevallen van overmacht, evenals cyberaanvallen waarvan de website van de prijsvraag het doelwit is. De organisator zal echter alles in het werk stellen om de betrouwbaarheid en functionaliteit van de website van de prijsvraag te waarborgen.

Verder biedt de organisator geen garantie dat de website van de prijsvraag correct werkt op de computer van de deelnemer.  De organisator behoudt zich het recht voor om de prijsvraag indien nodig aan te passen, te wijzigen of stop te zetten.

 1. Gegevensbescherming

Voor de deelname aan de prijsvraag moeten persoonsgegevens worden vastgelegd. Gegevens die voor de deelname aan de prijsvraag absoluut noodzakelijk zijn, zijn aangemerkt als verplicht veld; deelname zonder vermelding van de als verplicht veld aangemerkte gegevens is niet mogelijk.

De deelnemer verzekert dat de door hem verstrekte persoonsgegevens, met name voor- en achternaam, adres (e-mailadres) en eventuele informatie over leeftijd waarheidsgetrouw en juist zijn.

De organisator wijst erop dat alle persoonsgegevens van de deelnemer zonder een geldige rechtsgrond niet aan derden mogen worden doorgegeven, noch aan derden in bruikleen mogen worden gegeven (bijv. adresgegevens). Een uitzondering is de doorgifte aan met het uitschrijven van de prijsvraag belaste ondernemingen, die de gegevens in het kader van de prijsvraag verzamelen, opslaan en gebruiken. Die gegevens worden enkel ten behoeve van de prijsvraag verwerkt.

Door de onderhavige deelnamevoorwaarden te aanvaarden stemt de winnaar in met de publicatie van zijn naam en woonplaats in de door de organisator gebruikte advertentiemedia. Dit omvat de bekendmaking van de winnaar op de website van de organisator en diens social media-platformen. Ook mogen wij alle ingezonden bijdragen en/of content gebruiken en publiceren voor commerciële doeleinden (bijv. advertenties). De deelnemers verlenen de organisator toestemming om bijdragen en/of content altijd en overal kosteloos en zonder bronvermelding voor reclamedoeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verwerken, etc.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de prijsvraag is art. 6,  6, lid lid 1, punt b) van de AVG. De gegevens van de deelnemers worden na beëindiging van de prijsvraag in principe binnen 3 à 6 maanden gewist; uitgezonderd hiervan zijn de gegevens van winnaars, die overeenkomstig hetgeen hierboven uiteengezet is mogen worden verwerkt, evenals gegevens die vereist zijn voor het gebruik van bijdragen en/of content door de organisator.

Daarnaast gelden de gegevensbeschermingsvoorschriften van SEVERIN Elektrogeräte GmbH die op de website onder de link “Gegevensbescherming” te vinden zijn. Voor alle vragen omtrent gegevensbescherming kunt u zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming, waarvan de contactgegevens bij artikel 8 zijn vermeld.

 1. Scheidbaarheid der bepalingen

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden nietig zijn of mocht sprake zijn van een juridisch vacuüm, dan laat dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de nietige of ontbrekende bepalingen treedt een bepaling die het oogmerk van de overeenkomst en de wettelijke bepalingen zo dicht mogelijk benadert.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Bij geschillen is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Voor zover de wet dit toestaat, wordt overeengekomen dat de rechterlijke bevoegdheid rust bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de organisator. Voor zover de deelnemer in Duitsland niet onder de jurisdictie van een rechtbank valt, of na deelname zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, rust de rechterlijke bevoegdheid bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de organisator.

 1. Contact

Met vragen die betrekking hebben op deze prijsvraag en/of de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens kunt u terecht bij de organisator. Contactmogelijkheden zijn te vinden onder de link “Impressum” op de website van SEVERIN Elektrogeräte GmbH.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH wenst u veel geluk en succes!