Allmänna villkor och regler för webbshopen

§ 1 Omfattning

1.1. Följande allmänna villkor (nedan kallade “GTC”) ska uteslutande gälla för affärsförhållandet mellan oss och respektive beställande part (hädanefter kallad “kund”) i den version som var giltig vid beställningstillfället.

1.2. Eventuella affärsvillkor eller köp av kunden avvisas härmed. Eventuella affärsvillkor eller köp av kunden som strider mot, avviker från, kompletterar eller ensidigt gäller vår GTC, även om de ingår i en beställningstext, gäller inte även om vi inte uttryckligen protesterar mot dem eller tillhandahåller eller acceptera tjänster utan förbehåll; om vi inte uttryckligen har godkänt sådana villkor i det enskilda fallet.

§ 2 Slutande av avtal

2.1. Presentationen av produkterna på vår webbplats www.severin.com utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande inbjudan att lämna ett erbjudande.

2.2. Genom att klicka på knappen “Köp” lämnar kunden ett bindande erbjudande om att köpa respektive varor i kundvagnen. Men knappen kan bara klickas och därmed kan ett erbjudande om att ingå ett köpeavtal överföras endast om kunden har accepterat dessa GTC genom att klicka på knappen “Godkänn GTC” och därmed inkludera dem som en del av erbjudandet; och om Kunden bekräftar att de har tagit del av avbokningspolicyn genom att klicka på knappen “Läs avbokningsregler”.

2.3. Som svar på Kundens erbjudande skickar vi Kunden en automatisk bekräftelse på mottagandet via e-post, med vilken vi bekräftar innehållet och mottagandet av Kundens beställning av oss. Denna automatiska mottagningsbekräftelse utgör inte godkännande av kundens erbjudande.

2.4 Ett avtal ingås först när vi utfärdar godkännandeförklaringen, som skickas med ett separat e-postmeddelande (orderbekräftelse).

2.5 Tilläggsavtal som tas muntligt eller per telefon är endast giltiga om de bekräftas skriftligen av båda parter.

§ 3 Varutillgänglighet

3.1 Om den produkt som kunden valt inte är tillgänglig vid beställningen, kommer vi att omedelbart informera kunden. I det här fallet ingås inte ett avtal. I så fall återbetalar vi omedelbart alla betalningar som redan gjorts av kunden.

3.2 Om den produkt som kunden valt bara är tillfälligt otillgänglig, ska vi också utan dröjsmål informera kunden om detta i orderbekräftelsen, med angivande av den förväntade förnyade tillgängligheten.

§ 4 Priser, betalningsvillkor och leverans

4.1 Priserna som anges på webbplatsen www.severin.com är i EUR och inkluderar tillämplig mervärdesskatt.

4.2 Fraktkostnaderna ska bäras av kunden och anges i euro i varje enskilt fall. Fraktkostnader undantas för beställningar över 50,00 EUR. Fraktkostnaderna för stora apparater uppgår till 29,99 EUR och visas med de relevanta produkterna som en del av beställningen.

4.3. Betalning sker via partnern Adyen och kan i allmänhet göras med PayPal, kreditkort och autogiro. . Vi förbehåller oss rätten att erbjuda kunden endast vissa betalningsmetoder, till exempel för att säkra vår kreditrisk, endast de i enlighet med respektive kreditvärdighet.

4.4 Om betalning sker med PayPal betalar kunden direkt via sitt PayPal-konto. Efter att ha skickat beställningen omdirigeras kunden till PayPals webbplats för att släppa betalningen. Så snart vårt PayPal-konto har informerats om auktoriseringen av kunden sker avsändningen – beroende på leveranstiden som anges med varan. Kundens PayPal-konto debiteras med det faktiska fakturabeloppet omedelbart efter godkännande.

4.5 Varorna skickas endast till en leveransadress i Tyskland med DHL eller DPD. Efter att mottagningsbekräftelsen har skickats är leveranstiden inom Tyskland ca. 2-3 arbetsdagar. Stora apparater (som väger mer än 31,5 kg) levereras av speditör inom 5-10 arbetsdagar i Tyskland efter individuell överenskommelse. (Måndag till fredag, helgdagar i Tyskland och Österrike exkluderade).

4.6 Om SEVERIN inte kan leverera de beställda varorna på grund av ett fel som inte de har kontroll över (t.ex. på grund av force majeure eller för att en leverantör av SEVERIN underlåter att uppfylla sina avtalsförpliktelser), har SEVERIN rätt att säga upp avtalet med kunden. I detta fall kommer kunden att omedelbart informeras om att den beställda produkten inte är tillgänglig och att alla betalningar som redan gjorts av kunden omedelbart återbetalas.

4.7 Fraktrisken bärs av SEVERIN.

§ 5 Äganderättsförbehåll

5.1 I alla fall behåller vi äganderätten till alla levererade varor tills hela betalningen har gjorts.

§ 6 Garanti

6.1 Vi ansvarar för väsentliga defekter i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna i detta avseende, särskilt §§ 434 ff. Tyska civillagen (BGB).

§ 7 Ansvar

7.1 Krav på skadestånd från kunden mot oss, oberoende av de rättsliga grunderna, liksom krav på ersättning för meningslösa utgifter är uteslutna, såvida inte orsaken till skadan antingen grundas på ett avsiktligt eller grovt vårdslöst åsidosättande eller på ett åtminstone vårdslös överträdelse av en avtalsplikt, vars fullgörande kännetecknar avtalet och som kunden kan åberopa (väsentlig avtalsplikt); i det senare fallet är ansvaret begränsat till den skada som kan förutses vid tidpunkten för avtalets ingående och typiskt för avtalet.

7.2 Ovanstående ansvarsbegränsning gäller även personligt ansvar för våra anställda, representanter och organ samt ställföreträdare.

7.3 Den ovannämnda ansvarsbegränsningen ska inte gälla skador som uppstår till följd av personskada, liv, hälsa eller frihet vid ansvar enligt den tyska produktansvarslagen eller i den mån vi har antagit en garanti som undantag.

§ 8 Slutbestämmelser

8.1 Dessa GTC ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagar med undantag för FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor.

8.2 Vi är inte skyldiga och villiga att delta i tvistelösningsförfaranden inför en konsumentnämnd.

8.3 Ändringar eller tillägg till dessa GTC måste göras skriftligen. Detta gäller även avståendet från detta skriftliga formulärkrav eller en avvikelse därifrån.

8.4 Om enskilda bestämmelser i dessa GTC eller leveranstransaktionen helt eller delvis blir ogiltiga, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna eller andra delar av sådana klausuler inte påverkas av detta. Den ineffektiva klausulen ska ersättas av en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar syftet med denna klausul och är effektiv.

8.5. Avtalsspråket är tyska.