Dataskyddsföreskrifter

SEKRETESSPOLICY

I. INLDEDNING

Ansvarig för SEVERIN:s internettjänster: SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern, (hädanefter kallad vi/vår/oss).
Sekretesspolicyn för de här webbplatserna är avsedda att informera dig i detalj och fullständigt om hur vi kommer att skydda din integritet och om hur personuppgifter behandlas inom ramen för våra webbplatser och/eller onlinetjänster. Personuppgifter kommer att raderas så snabbt som möjligt och – med förbehåll för följande bestämmelser – endast användas eller delas för reklamändamål med ditt uttryckliga samtycke.
Om du tycker att följande information är otillräcklig eller obegriplig, är du välkommen att kontakta vår dataskyddsombud via kontaktuppgifterna i avsnitt II.

II. KONTROLLANT/DATASKYDDSANSVARIG/TILLSYNSMYNDIGHET

Kontrollant

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
59846 Sundern
Tyskland
Telefon: 02933-9820
Fax: 02933-9821500
E-post: informationn@severin.de
www.severin.de

Dataskyddsansvarig

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
– Dataskyddsansvarig –
Röhre 27
59846 Sundern
Tyskland
Telefon: 02933-9820
Fax: 02933-9821500
E-post: datenschutz@severin.de

Behörig tillsynsmyndighet

Statlig tjänsteman för datasekretess och informationsfrihet NRW
Postkod 20 04 44
40102 Düsseldorf
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 – 384240
Fax: 0211 – 38 42 410
E-post: poststelle@ldi.nrw.de
www.ldi.nrw.de

III. ALLMÄNNA PRINCIPER/INFORMATION

1. Definitioner

Definitionerna regleras av förordning (EU) nr 679/2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallat allmänt dataskyddsförordning eller “GDPR”). Främst definitionerna av art. 4 och artikel 9 i GDPR. För din information har vi återigen sammanfattat de väsentligen relevanta definitionerna i klausul X. nedan.

2. Omfattningen av behandlingen av personuppgifter

Av principskäl samlar vi in och använder personuppgifter om våra användare endast i den mån detta är nödvändigt för tillhandahållande och leverans av våra tjänster och för tillhandahållande av våra webb- eller onlinetjänster (inklusive mobilappar).

3. Rättslig grund

I den mån personuppgifter behandlas på grundval av den registrerades samtycke ska artikel 6 (1) (a) GDPR vara den rättsliga grunden för databehandling. Om personuppgifter behandlas för att fullgöra ett avtal vars avtalspart är den registrerade ska artikel 6 (1) (1) (b) GDPR vara den rättsliga grunden. Detta gäller också för bearbetning av data som krävs för att genomföra åtgärder före ingående av avtal. Om personuppgifter behandlas för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi omfattas av, ska artikel 6 (1) (1) (c) GDPR vara den rättsliga grunden. I händelse av att den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter ska artikel 6 (1) (1) (d) GDPR vara den rättsliga grunden. Om uppgifter behandlas för att skydda ett företags eller en tredje parts legitima intressen och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätter det förstnämnda intresset, ska artikel 6 (1) (1) (f) GDPR vara den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna.

4. Behandling för att verkställa krav/fullgörande av rättsliga skyldigheter

Vi förbehåller oss rätten att behandla personuppgifter i syfte att verkställa krav inom ramen för legitima intressen i enlighet med artikel 6 (1) (1) (f) GDPR, detta inkluderar överföring av data till offentliga myndigheter och/eller domstolar. På samma sätt kan uppgifter behandlas och/eller överföras i syfte att uppfylla lagstadgade eller juridiska skyldigheter (t.ex. information från myndigheter, etc.), den rättsliga grunden för detta är artikel 6 (1) (1) (c) GDPR.

5. Inhämtning av samtycke/ångerrätt

Samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (1) (a) GDPR är alltid frivilligt och erhålls vanligtvis skriftligt eller elektroniskt. Elektroniskt samtycke erhålls genom att sätta en bock i det relevanta fältet för att dokumentera samtyckesförklaringen. Innehållet i samtyckesförklaringen loggas elektroniskt.
Ångerrätt:: Observera att när samtycke ges kan det återkallas när som helst med effekt för framtiden – helt eller delvis, lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket ska förbli opåverkad av detta fram till att denna återkallas. Skicka, om tillämpligt, ditt återkallande med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt II (registeransvarig eller dataskyddsansvarig).

6. Möjliga mottagare av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla våra webb- och/eller onlinetjänster använder vi ibland tredjepartsleverantörer som agerar för vår räkning och enligt våra instruktioner (processorer). Dessa tjänsteleverantörer kan ta emot personuppgifter eller komma i kontakt med personuppgifter under tillhandahållande av tjänster och därmed fungera som tredje parter eller mottagare enligt specifikationerna i GDPR. I det här fallet ser vi till att våra tjänsteleverantörer erbjuder tillräckliga garantier om att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder finns och att databehandlingen utförs på ett sådant sätt att den uppfyller GDPR-kraven och säkerställer skyddet av den registrerade (jfr artikel 28 GDPR). Om personuppgifter överförs till tredje part och/eller mottagare utanför en orderbehandling, ser vi till att detta görs uteslutande i enlighet med GDPR-kraven och endast om en motsvarande rättslig grund har fastställts (t.ex. artikel 6 (1) 4 GDPR, se även klausul III3).

7. Databehandling i tredje länder

I princip kommer dina personuppgifter att behandlas inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”). Endast i undantagsfall (t.ex. i samband med inblandning av tjänsteleverantörer för tillhandahållande av webbanalystjänster) får information överföras till “tredje länder”. “Tredje länder” är länder utanför Europeiska unionen och/eller avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där en adekvat nivå av dataskydd i linje med EU-standarder inte lätt kan antas. Förutsatt att den överförda informationen också innehåller personuppgifter, kommer vi innan en sådan överföring utförs att se till att en tillräcklig nivå av dataskydd garanteras i respektive tredje land, eller med respektive mottagare i tredje landet, eller att du har gett ditt samtycke, eller att det råder en annan tillåten omständighet (t.ex. artikel 49 GDPR). En tillräcklig nivå av dataskydd kan erhållas med hjälp av ett “adekvat beslut” av Europeiska kommissionen eller säkerställas genom att använda “EU-standardavtalsklausulen”. Om mottagarna finns i USA kan efterlevnad av principerna för “EU-US Privacy Shield” också säkerställa en adekvat nivå av dataskydd. Om data ska överföras till tredje länder, meddela oss så kommer vi gärna att ge dig ytterligare information om efterlevnaden av en adekvat dataskyddsnivå, kontakta vår dataskyddsansvarige för detta ändamål. Kontaktuppgifterna hittar du i början av denna dataskyddsinformation. Du kan också hitta information om deltagarna i EU-US Privacy Shield här www.privacyshield.gov/list.

8. Radering och lagring av data

Personuppgifter för de registrerade kommer att raderas så länge dessa uppgifter inte längre behövs för respektive behandlingsändamål. I stället för radering kan uppgifterna lagras under begränsning av behandlingen, om detta föreskrivs av den europeiska eller nationella lagstiftaren i unionsföreskrifterna, lagar eller andra bestämmelser som vårt företag omfattas av, framför allt t.ex. – för att uppfylla lagstadgade lagringsskyldigheter (t.ex. den tyska skattelagen (AO) eller den tyska handelslagen (HGB), för närvarande mellan 6 till 10 år), och/eller – om det finns legitima intressen av att lagra data (t.ex. under preskriptionstiderna för ett eventuellt rättsligt försvar (195 §§ och följande). BGB – tyska civillagen – för närvarande mellan 3 och 30 år). Uppgifterna kommer att raderas senast när en lagringstid som föreskrivs i ovannämnda standarder löper ut, såvida det inte är nödvändigt att fortsätta lagra uppgifterna för att ingå ett kontrakt eller för andra ändamål.

9. Den registrerades rättigheter

GDPR ger den registrerade vissa rättigheter för behandling av personuppgifter (så kallade registrerades rättigheter, särskilt artikel 12 till artikel 22 GDPR). De enskilda registrerades rättigheter förklaras mer detaljerat i klausul XI. Om du vill utöva en eller flera av dessa rättigheter kan du när som helst kontakta oss. För att göra det, använd kontaktinformationen i avsnitt II.

IV. DATABEHANDLING FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV WEBBPLATSEN/INSAMLING AV LOGGFILER

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information från datorsystemet på den dator som används. Följande data samlas in (hädanefter kallade “loggdata”):

 • information om webbläsartyp och vilken version som används
 • användarens operativsystem
 • användarens internetleverantör
 • användarens IP-adress
 • åtkomstdatum och tid
 • webbplatser, från vilka användarens system får tillgång till vår webbplats
 • webbplatser som öppnas av användarens system via vår webbplats
  Med undantag för IP-adressen skapar de ovannämnda loggdata inte en personlig referens till användaren. en personlig referens kan bara skapas via uppdraget eller genom att länka loggdata till en IP-adress.

1. Syfte och rättslig grund

Insamling och behandling av loggdata, i synnerhet IP-adressen, utförs i syfte att tillhandahålla innehållet på vår webbplats till användaren, det vill säga för kommunikation mellan användaren och våra webb- eller onlinetjänster. En tillfällig lagring av IP -adressen är nödvändig under respektive kommunikationsprocess. Det krävs för att hantera kommunikationstrafiken mellan användaren och våra webb- och/eller onlinetjänster eller nödvändigt för användningen av våra webb- och/eller onlinetjänster. Den rättsliga grunden för denna databehandling – det vill säga under ditt besök på webbplatsen – är artikel 6 (1) (1) (b) GDPR respektive 96 TKG (German Telecommunications Act) eller avsnitt 15 (1) TMG (German Telemedia Act).
All behandling och lagring av IP-adressen i loggfiler som går utöver kommunikationsprocessen utförs i syfte att säkerställa funktionaliteten på våra webb- och onlinetjänster, för att optimera dessa erbjudanden och för att säkerställa säkerheten för vår informationstekniksystem. Den rättsliga grunden för att lagra IP-adressen för dessa ändamål utöver kommunikationsprocessen är artikel 6 (1) (1) (f) GDPR (skydda legitima intressen) respektive avsnitt 109 TKG.

2. Radering och lagring av data

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre krävs för att uppnå syftet för vilket de samlades in. Vid datainsamling för tillhandahållandet av webbplatsen gäller det när respektive session – webbplatsbesöket – har avslutats. Eventuell ytterligare lagring av loggdata, inklusive IP-adressen, för systemsäkerheten sker under högst sju dagar från slutet användarens sidoåtkomst. All ytterligare behandling och/eller lagring av loggdata är möjlig och tillåten, förutsatt att användarens IP-adresser raderas efter utgången av den ovannämnda lagringsperioden på sju dagar eller tas bort på ett sådant sätt att en tilldelning av loggdata till en IP-adress är inte längre möjlig, det vill säga att uppgifterna är anonyma.

3. Möjlighet till invändning och borttagning

Insamling av loggdata för tillhandahållandet av webbplatsen, inklusive lagring i loggfiler inom ovannämnda gränser, är absolut nödvändigt för webbplatsens drift. Användare har inget alternativ för invändning. Behandlingen av loggdata för analysändamål avviker från detta och beror på de webbanalysverktyg som används och typen av dataanalys (personlig/anonym/pseudonym) enligt avsnitt VII.

V. ANVÄNDNING AV COOKIES

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller i webbläsaren på användarens datorsystem. Cookies innehåller inga program och kan inte placera någon skadlig kod på din dator. När en användare öppnar en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör det möjligt för webbläsaren att identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen. Beroende på respektive cookietyp och möjligheten att tilldela en cookie till en IP-adress är det i princip möjligt att upprätta en personlig koppling till användaren. Vi upprättar inte sådana föreningar, eller IP-adresser anonymiseras omedelbart för att utesluta sådan koppling (se i detalj under avsnitt VII). När det gäller cookies som gör det möjligt att identifiera en person, för så kallade cookie-banners, får vi ditt samtycke för sådan användning (se avsnitt IV. nedan 3).

Vi skiljer mellan (i) tekniskt nödvändiga cookies, (ii) analyscookies och (iii) tredjeparts cookies:

(i) Tekniskt nödvändiga cookies används för att göra vår webbnärvaro mer användarvänlig. Följande data, till exempel, lagras i tekniskt nödvändiga cookies och överförs till våra system:

 • Språkinställningar
 • Information om användarenheten/datorn som används och dess inställningar
 • Föremål i vagnen
 • Inloggningsinformation

(ii) Analyscookies (även kända som sessionscookies) används för att analysera användarnas surfbeteende på vår webbnärvaro och/eller webbplats för reklam, marknadsundersökningar eller utforma våra erbjudanden på ett behovsorienterat sätt. Följande data samlas in via analyscookies och överförs till våra system:

 • Söktermer som används
 • Frekvens för sidvisningar
 • Användning av webbplatsfunktioner

Data om användare som samlas in på detta sätt pseudonymiseras med hjälp av tekniska försiktighetsåtgärder. Det är då inte längre möjligt att associera data med den anropande användaren.

(iii) Tredjepartscookies är cookies som inte tillhandahålls av våra webbservrar, utan snarare av tredjepartsleverantörer. Detta inkluderar till exempel integrationen av knappen “Gilla”. När man klickar på denna placerar Facebook sin “egen” cookie i användarens webbläsare. Tredjepartscookies kan aldrig sökas och/eller utvärderas av oss.

Tredjepartsleverantörerna är ensam ansvariga för användningen av sådana cookies; det finns ingen möjlighet för oss att påverka deras användning eller behandling; du kan förhindra att tredjeparts cookies ställs in genom att använda alternativen som beskrivs i avsnitt VI.3 och avsnitt VII.

1. Syfte och rättslig grund

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användare. En del funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa funktioner är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte. Vi kräver tekniskt nödvändiga cookies för följande funktioner: – Överföring av språkinställningar – Kom ihåg söktermer – Upprepad åtkomst till internetsidor – Statuskontroll av inställningar för cookiessamtycke. Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler. Den rättsliga grunden för användning av tekniskt nödvändiga cookies är art. 6 (1) 1(b) GDPR, i den mån möjligheten att upprätta en personlig referens till användaren föreligger och användningen är nödvändig för att tillhandahålla vår webbnärvaro och/eller webbplats för detta ändamål att uppfylla kontrakt, 6 (1) och annars Art. 1 (f) GDPR, eftersom användningen också används för att skydda legitima intressen i syfte att tillhandahålla webbnärvaro och/eller webbplats.

Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Genom analyscookies lär vi hur webbplatsen används och kan därmed ständigt optimera våra erbjudanden (se ovan). I den mån möjligheten att upprätta en personlig referens till användaren finns, och där användaren samtycker, är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med analyscookies art. 6 (1) 1(a) GDPR. Om analyscookies används för att skapa pseudonyma utvärderingar är den rättsliga grunden 6 (1) art. 1(f) GDPR (skydd av legitima intressen) eller 15 3 German Teleservices Act (TMG).

2. Radering och lagring av data

Cookies lagras på användarens respektive slutenhet (smartenhet/PC) och överförs därifrån till våra webbplatser. Man skiljer mellan så kallade persistenta cookies och sessionscookies. Sessionscookies lagras under en webbläsarsession och raderas när webbläsaren stängs. Persistenta cookies raderas inte när den angivna webbläsarsessionen stängs, utan lagras på användarens terminalenhet under en längre tid.

3. Möjlighet till invändning och borttagning

När du besöker vår webbplats informeras användarna om användningen av cookies via en banner och hänvisas till detta dataskyddsuttalande. Användarens samtycke till behandlingen av de personuppgifter som används i detta sammanhang erhålls också via bannern.
Som användare har du full kontroll över användningen och lagringen av cookies. I allmänhet kan du genom att ändra inställningarna i din webbläsare inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Du kan när som helst radera cookies som redan har sparats. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade för vår webbplats är det kanske inte längre möjligt att använda alla webbplatsens funktioner i full omfattning. Du kan läsa mer om användningen av cookies på http://www.meine-cookies.org/ eller youronlinechoices.com.

Du kan när som helst invända dig mot användningen av cookies för att skapa pseudonyma användningsprofiler (se ovan för analyscookies) med framtida effekt, du kan utöva din invändningsrätt via bannern eller via de ovan nämnda inställningsalternativen i din webbläsare.

VI. WEBBANALYS

För att optimera våra webbplatser och anpassa dem till våra användares förändrade vanor och tekniska krav använder vi verktyg för så kallad webbanalys. Till exempel mäter vi vilka element som besökare besöker, om informationen de letar efter är lätt att hitta etc. Denna information blir bara meningsfull och möjlig att tolka om en större grupp användare undersöks. För detta ändamål läggs den insamlade informationen till, dvs kombineras till större enheter.

Vi kan anpassa siddesignen eller optimera innehållet om vi till exempel upptäcker att en relevant andel besökare använder ny teknik, inte kan hitta en befintlig information eller tycker det är svårt att hitta.

Vi utför följande analyser eller använder följande webbanalysverktyg på vår webbnärvaro och webbplats:

1. Dataanalys

Loggdata används endast anonymt för analytiska ändamål, i synnerhet är den inte länkad till någon personlig användarinformation och/eller till en IP-adress eller en cookie. En sådan dataanalys omfattas alltså inte av dataskyddsbestämmelserna i GDPR.

2. Google Analytics och Google Tag Manager

För att analysera webbplatsanvändning använder vi webbanalystjänsten “Google Analytics” från Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Google Analytics använder “cookies”, som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av våra kunder pseudonymt och/eller anonymt.
Informationen som genereras av cookien om din webbplatsanvändning överförs till en Google -server i USA och lagras där. I händelse av att IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, trunkeras din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan denna information överförs. Den fulla IP-adressen överförs till en Google-server i USA och trunkeras endast i undantagsfall där. Google använder denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen på våra vägnar, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att ge webbplatsoperatören ytterligare tjänster i samband med webbplats- och internetanvändning. IP -adressinformationen som överförs av din webbläsare för Google Analytics syften slås inte ihop med annan Google-data.
Du kan förhindra att cookies används genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Om du inte vill bli utvärderad av Google Analytics har du följande alternativ:

 • Du kan förhindra att Google Analytics samlar in data genom att klicka på följande länk. En bortväljnings-cookie kommer att ställas in för att förhindra framtida insamling av din data av Google Analytics när du besöker denna webbplats: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Observera:Om du raderar dina cookies kommer detta också att resultera i att bortväljnings-cookien raderas och du kan behöva återaktivera den.

 • Du kan också förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics-cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google, såväl som behandling av denna data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in finns tillgänglig på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Vi använder Google Analytics för att analysera data från AdWords och dubbelklick-cookien för statistiska ändamål. Om du inte vill ha det här kan du inaktivera det via Ad Settings Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Du kan också använda Google Tag Manager: Denna lösning låter dig hantera marknadsföringswebbplatstaggar via ett gränssnitt. Tool Tag Manager (som implementerar dessa taggar) är en cookielös domän och samlar inte in några personuppgifter. Verktyget utlöser andra taggar som samlar in data i vissa scenarier. Google Tag Manager får inte tillgång till dessa uppgifter. Om den här funktionen är inaktiverad på domän- eller cookienivå förblir den på plats för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. (http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html).

3. Google AdWords konverteringsspårning

På vissa delar av vår webbplats använder vi Google AdWords och konverteringsspårning. Google konverteringsspårning är en analytisk tjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Om så är fallet lagras en cookie för konverteringsspårning på din dator när du klickar på en Google-annons. Dessa cookies har en begränsad livslängd, innehåller inte personuppgifter och kan därför inte användas för att identifiera dig. När du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan både vi och Google upptäcka att du har klickat på annonsen och har omdirigerats till den här sidan. Varje Google AdWords kund får en annan cookie. Det betyder att det inte finns någon möjlighet att spåra cookies via AdWords-kunders webbplatser.
Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookies används för att generera konverteringsstatistik. Dessa berättar det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och som har omdirigerats till en sida som innehåller en tagg för konverteringsspårning. Vi får dock ingen information som kan användas för att personligen identifiera användare. Du kan förhindra att cookies lagras genom att välja relevanta tekniska inställningar i din webbläsarprogramvara, se avsnittet ovan VI.3.

Du kan också inaktivera personlig annonsering med Google i reklaminställningarna. Instruktioner om hur du gör detta finns på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. Du kan också inaktivera användning av cookies från tredjepartsleverantörer genom att besöka inaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på https://www.networkadvertising.org/choices/ och följ instruktionerna för att välja bort det. Mer information och Googles dataskyddspolicy finns här https://policies.google.com/privacy?gl=en.

4. AddThis

På vår webbplats använder vi plug-ins som tillhandahålls av AddThis-tjänsten, som drivs av AddThis, LLC, 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA (“AddThis”). AddThis tillhandahåller verktyg för att skapa och designa webbplatser (www.addthis.com) som gör det enklare för webbplatsbesökare att dela en given sida med andra internetanvändare via e-post eller på sociala nätverk. Dessa plug-ins indikeras med knapparna “Facebook”, “Twitter”, “Pinterest”, “E-post” och “g+” på sidorna på vår webbplats.

AddThis ger också verktyg för webbplatsoperatörer som hjälper till att analysera och förbättra webbplatsanvändning eller tillåta direkt interaktion med användare. Som en del av detta använder AddThis också cookies och web beacons (små spårningspixlar som tillåter loggfilinspelning och analys). Om du använder ett AddThis-plug-in upprättar din webbläsare en direktlänk till AddThis-servrarna och, om tillämpligt, det valda sociala nätverket. Uppgifterna som detta genererar (t.ex. användningstid eller webbläsarspråk) överförs till AddThis och behandlas där. Om du skickar innehållet på vår webbplats till sociala nätverk kan detta skapa en länk mellan webbplatsbesöket och din användarprofil med respektive sociala nätverk. Ytterligare information om databehandling och dataskydd av AddThis finns på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Vi behandlar inte uppgifterna i fråga eller vidarebefordrar dem till tredje part. Genom att använda denna AddThis-plugin ger du ditt samtycke till databehandling av AddThis. Du kan när som helst invända mot framtida datainsamling och lagring av AddThis genom att ställa in en opt-out-cookie. För att göra detta, gå till http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

VII. NYHETSBREV/REKLAM/PLUGIN-PROGRAM FÖR SOCIALA MEDIER

Via våra webbplatser och onlinetjänster erbjuder vi också möjlighet att registrera oss för vårt nyhetsbrev, vilket också innebär användning av reklamverktyg och plug-ins för sociala medier. Utförligt:

1. Nyhetsbrev/Reklam- och marknadsföringsstrategi/Kundundersökningar

Vi använder endast dina personuppgifter för reklam- och/eller marknadsföringsändamål, för att genomföra undersökningar om hur nöjda våra kunder är eller för att registrera dig för vårt nyhetsbrev om du har gett ditt samtycke till det eller om det finns en annan rättslig grund som tillåter annonsering och/eller marknadsföring utan ditt medgivande.

Om du vill registrera dig för vårt nyhetsbrev, måste du ange en giltig e-postadress. För att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att ägaren av e-postadressen samtycker till att ta emot nyhetsbrevet och reklam skickar vi ett automatiskt e-postmeddelande till e-postadressen efter det första registreringssteget (dubbelmottagning). Först när du har bekräftat din registrering för nyhetsbrevet eller ditt samtycke till att ta emot reklam via en länk i e-postbekräftelsen lägger vi till din e-postadress i vår distributionslista. Förutom din e-post och registreringsbekräftelse samlar vi inte in någon annan information. Dina uppgifter behandlas uteslutande i syfte att skicka ditt begärda nyhetsbrev.

Den rättsliga grunden för reklam- och/eller marknadsföringstjänster som bygger på uttryckligt samtycke är artikel 6 (1) 1(a) GDPR, för registrering av nyhetsbrev 6 (1) 1(b) GDPR, även samtyckesdeklarationen enligt avsnitt III.5 och om din rätt att återkalla ditt samtycke enligt avsnitt III.4 gäller. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. E-postreklam och/eller marknadsföring i direktreklamsyfte, liknande egna produkter eller tjänster är tillåtet enligt avsnitt 7 (3) i den tyska lagen om orättvis konkurrens (UWG), detta kräver att vi (i) får din e -post i samband med försäljning av en vara eller tjänst, (ii) du har inte invänt mot användningen av din e -post för direktreklam och (iii) vi har tydligt och uttryckligen informerat dig när du samlar in och använder din e-post att du när som helst kan invända mot användningen av din e-post (se avsnitt X.6 om din ångerrätt).

2. Plug-ins för sociala nätverk/sociala medier

Vi har införlivat olika sociala nätverksknappar (plug-ins) på vår webbplats så att du kan använda de interaktiva alternativen för de sociala nätverk som du använder på vår webbplats. Dessa plug-ins ger olika funktioner, vars mål och omfattning bestäms av operatörerna av det sociala nätverket. För att förbättra skyddet av dina personuppgifter använder vi en 2-klickmetod. Om man klickar på knappen direkt bredvid respektive plug-in aktiverar man plug-in och ändrar plug-in-knappen från grå till färgad. Du kan sedan klicka på plug-in-knappen för att använda plug-in. Tänk på att IP -adressen för din webbläsarsession kan länkas till din egen profil med respektive sociala nätverk om du är inloggad där för tillfället. Ditt besök på vår webbplats kan också länkas till din profil med det sociala nätverket om detta upptäcks av en cookie som lagrats på vår dator från ett tidigare besök på det sociala nätverket.
Observera att vi inte är en leverantör av sociala nätverk och inte har något inflytande över behandling av andra leverantörer. Ytterligare information om datahantering finns på följande länkar och adresser:

2.1. Facebook

I vissa delar av vår webbplats använder du plug-ins från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook plug-ins identifieras med Facebook-logotypen eller knappen “Gilla” på våra sidor. Du hittar en sammanfattning om Facebook plug-ins på http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Om du aktiverar plug-in-programmet upprättar plug-in en direktlänk mellan din webbläsare och Facebook-servern. På detta sätt får Facebook information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på “Gilla”-knappen när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du hänvisa till vårt webbplatsinnehåll i din Facebook-profil.

Observera att som webbplatsleverantör har vi ingen kunskap om innehållet i de data som skickas och deras användning av Facebook och att vi inte är ansvariga för den databehandling som utförs av Facebook. Mer information om detta finns i Facebooks dataskyddspolicy på http://de-de.facebook.com/policy.php.

2.2. YouTube

Ibland använder vi leverantören YouTube för att integrera videor på våra webbsidor. YouTube drivs av YouTube LLC med sitt huvudkontor på 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube representeras av Google Inc. med säte på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. På vissa sidor använder vi också en YouTube plug-in. När du besöker sidan som innehåller ett sådant plug-in, upprättas en länk till YouTubes server automatiskt och plug-in-programmet visas. YouTube-servern skickas information om vilka av våra webbsidor du har besökt. Om du är YouTube-medlem och var inloggad på YouTube när du besökte vår webbplats kan YouTube hänföra denna information till ditt personliga användarkonto. När du använder plug-in, t.ex. genom att klicka på Start-knappen för en video, tillskrivs denna information också ditt användarkonto. Du kan förhindra sådan kategorisering genom att logga ut från ditt YouTube-användarkonto och andra användarkonton på YouTube LLC och/eller Google Inc. innan du använder våra sidor; alternativt kan du radera motsvarande cookies från dessa företag (se avsnitt VI.3). Ytterligare information om databehandling och anteckningar om dataskydd av YouTube (Google) finns på www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

2.3. Instagram

Så kallade sociala plugins (“plugins”) från Instagram kan också användas på vår webbplats. Dessa drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Plugins är markerade med en Instagram-logotyp, till exempel i form av en “Instagram-kamera”. En översikt över Instagram-plugins och hur de ser ut finner du här: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.
När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin upprättar din webbläsare en direktanslutning till Instagrams servrar. Plugins innehåll skickas direkt av Instagram till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integration får Instagram informationen om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en Instagram-profil eller för närvarande inte är inloggad på Instagram. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en Instagram-server i USA och lagras där. Om du är inloggad på Instagram kan Instagram direkt koppla ditt besök till vår webbplats med ditt Instagram-konto. Om du interagerar med plugins, till exempel genom att klicka på “Instagram”-knappen, överförs denna information också direkt till en Instagram-server och lagras där. Informationen kommer också att publiceras på ditt Instagram-konto och visas där för dina kontakter. För syftet och omfattningen av denna datainsamling och vidare behandling och användning av denna data av Instagram, samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, se Instagrams integritetspolicy: https://help.instagram.com/155833707900388/

Om du inte vill att Instagram direkt ska associera data som samlas in via vår webbplats till ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra att Instagram-plugins laddas med tillägg för din webbläsare, t.ex. med skriptblockeraren “NoScript” (http://noscript.net/), se även avsnitt VI.3.

2.4. Google+

Plugins relaterade till det sociala nätverket “Google Plus” är delvis integrerade på våra internetsidor. I så fall kan du använda Google +1 -knappen för att publicera information runt om i världen. Via Google +1-knappen får du och andra användare personligt innehåll från Google och våra partners. Google registrerar det faktum att du gav +1 för ett visst innehåll och lagrar information om sidan du tittade på när du klickade på +1. Dina +1:or kan visas som meddelanden tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google -profil, eller någon annanstans på webbplatser och annonser på internet.
Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google +1-knappen behöver du en globalt synlig, offentlig Google-profil, som åtminstone måste innehålla det namn som är valt för profilen. Detta namn används på alla Googles tjänster. I vissa fall kan detta namn också ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten på din Google -profil kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifierad information om dig.
Utöver de användningsområden som förklaras ovan kommer informationen du tillhandahåller att användas i enlighet med gällande Googles sekretesspolicy. Google kan publicera tillagd statistik om användarnas +1-aktiviteter eller dela dem med användare och partners, till exempel utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser

VIII. KONTAKTFORMULÄR OCH E -POSTKONTAKT

Om ett kontaktformulär finns på vår webbplats för elektroniska kontakter, överförs följande data till oss via inmatningsmasken och lagras:

 • Företag
 • Förnamn*
 • Efternamn*
 • Timmar tillgänglig
 • Telefonnummer
 • E-post*
 • Meddelandefält*
 • Postnummer*
 • Land

*Obligatorisk information som krävs för att kontakta dig är markerad med en asterisk som ett obligatoriskt fält (även i inmatningsmask).
Följande data behandlas och lagras också när meddelandet skickas:

 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för avsändning

Alternativt är det möjligt att kontakta oss via e-postadressen som finns på vår webbplats. I detta fall lagras användarens personuppgifter som överförs tillsammans med e-postmeddelandet. Under inga omständigheter kommer uppgifterna att överlämnas till tredje part, såvida vi inte behöver använda tredje part för att behandla förfrågan.

1. Syfte och rättslig grund

Uppgifterna behandlas uteslutande för att behandla förfrågan eller användarförfrågan i fråga. Övrig data som samlas in under sändningsprocessen används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra informationstekniska system.
Om databehandlingen utförs i syfte att fullfölja en kundorder eller en kundförfrågan, är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna art. 6 (1) 1 bokstav b i GDPR, oavsett om kontakt sker via kontaktformuläret eller via e-post. Om användaren har gett sitt samtycke, är art. 6 (1) 1, bokstav a i GDPR den rättsliga grunden för behandlingen. Den rättsliga grunden för insamling av ytterligare data under sändningsprocessen är art. 6 (1) 1 bokstav f i GDPR: det legitima intresset här ligger i att förhindra missbruk och säkerställa systemsäkerhet (jfr avsnitt IV.1).

2. Radering och lagring av data

Uppgifterna raderas i allmänhet så snart de inte längre behövs för det ändamål för vilket det samlandes in. För personuppgifter från inmatningsmasken i kontaktformuläret och data som skickas via e-post betyder detta att när respektive kommunikation med användaren har avslutats och/eller användarens förfrågan har besvarats slutgiltigt. Kommunikationen avslutas eller ett slutgiltigt svar ges när det av omständigheterna kan utläsas att frågan i fråga har slutgiltigt klargjorts. Om ytterligare lagring av uppgifterna är nödvändig av de skäl som anges i avsnitt III.6, lagras uppgifterna med blockering istället för att raderas.

3. Möjlighet till invändning och borttagning

Användaren har alltid möjlighet att avsluta sin kommunikation med oss och/eller dra tillbaka sin begäran och invända mot en relaterad användning av hans data. I ett sådant fall kan kommunikation inte fortsätta. Alla personuppgifter som lagras vid kontakt med oss kommer att raderas i detta fall, med förbehåll för ytterligare lagring av uppgifterna av de skäl som anges i avsnitt III.8.

IX. DEFINITIONER

Främst definitionerna av art. 4 och artikel 9 i GDPR. I samband med denna dataskyddsdeklaration gäller följande termer som definieras i art. 4 i GDPR kan vara av särskild relevans:

1. “personlig information” avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan “registrerad”), en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för det fysiska, fysiologiska, den fysiska personens genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet;

2. “Bearbetning” innebär varje operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter, oavsett om det är automatiskt, t.ex. insamling, registrering, organisation, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillhandahållande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse;
3. “Bearbetningsbegränsning”

är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa eller blockera deras framtida behandling;

4. “Profilering” är all form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestation på jobbet, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller ändring av plats;

5. “Pseudonymisering” innebär behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person;

6. “Kontrollör” innebär den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning, kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för dess beteckning föreskrivas i unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning.

7. “Databehandlare” är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning;

8. “Mottagare” innebär en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om de är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för ett specifikt utredningsmandat enligt unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning ska dock inte anses vara mottagare och behandlingen av sådana uppgifter av dessa myndigheter ska utföras i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler, i enlighet med ändamålen med behandlingen;
9. “Tredje part” innebär varje fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ, utom den registrerade, den personuppgiftsansvarige, bearbetare och de personer som, under den ansvariga personens eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar, har tillstånd att behandla personuppgifterna;

10. “Samtycke” av den registrerade innebär alla fritt givna, specifika, informerade och entydiga indikationer på hans eller hennes önskemål i form av ett uttalande eller annan otvetydig bekräftande handling genom vilken den registrerade innebär att han eller hon godkänner behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne;

X. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade har rätt till följande rättigheter, särskilt enligt GDPR, varigenom dessa kan vara föremål för begränsningar per avsnitt 34, 35 BDSG:

1. Rätt till åtkomst (art. 15 GDPR)

Du har rätt att begära information om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om personuppgifter som rör dig behandlas av vårt företag har du rätt att begära information om

 • syftet med behandlingen
 • kategorierna av personuppgifter (typ av uppgifter) som behandlas
 • mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har eller kommer att avslöjas, detta gäller särskilt om uppgifter har eller kommer att lämnas ut till mottagare i tredje länder utanför tillämpningsområdet för GDPR
 • den planerade lagringsperioden, om möjligt, om det inte är möjligt att specificera lagringsperioden måste åtminstone kriterierna för bestämning av lagringsperioden (t.ex. lagstadgade lagringsperioder eller liknande) meddelas
 • din rätt till rättelse och radering av uppgifterna om dig, inklusive rätten till bearbetningsbegränsning och/eller möjligheten att göra invändningar (se även följande klausuler i detta avseende)
 • förekomsten av en rättighet att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
 • informationens ursprung, om personuppgifter inte har samlats in direkt från dig.

Du har också rätt att bli informerad om huruvida dina personuppgifter är föremål för automatiserat beslutsfattande i den mening som avses i art. 22 GDPR och, i så fall, vilka beslutskriterier som ligger till grund för sådant automatiserat beslutsfattande (logik) och vad effekterna och omfattningen av det automatiska beslutsfattandet kan ha för dig.
Om personuppgifter överförs till ett tredje land utanför tillämpningsområdet för GDPR, har du rätt att få information om – och i så fall på grundval av vilka garantier – en tillräcklig skyddsnivå i den mening som avses i art. 44-49 GDPR säkerställs av datamottagaren i tredje landet.
Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter. Vi tillhandahåller i allmänhet kopior av data i elektronisk form, om du inte har angett något annat. Det första exemplaret är gratis, en rimlig avgift kan tas ut för varje ytterligare kopia. Tillhandahållandet av dessa uppgifter omfattas av andra personers rättigheter och friheter som kan påverkas av överföringen av datakopian.

2. Rätt till korrigering (art. 16 GDPR)

Du har rätt att be oss att rätta dina uppgifter om de är oriktiga, felaktiga och/eller ofullständiga, rätten till korrigering inkluderar rätten att få ofullständiga personuppgifter ifyllda med kompletterande deklarationer eller meddelanden. Korrigering och/eller komplettering måste utföras omedelbart, dvs utan skyldig fördröjning.

3. Rätt till radering (art. 17 GDPR)

Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter, i den mån

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades
 • databehandlingen är baserad på samtycke från dig, och du har återkallat sådant samtycke, om det inte finns någon annan rättslig grund för databehandlingen
 • du har invänt mot databehandling enligt artikel art 21 GDPR, och det finns inga övervägande legitima skäl för vidare behandling
 • du har invänt mot databehandling för direktmarknadsföringsändamål enligt artikel 21.2 i GDPR
 • dina personuppgifter har behandlats olagligt
 • uppgifterna i fråga är uppgifter om ett barn och har samlats in i samband med informationssamhällets tjänster enligt artikel art 8 (1) GDPR.

Det finns ingen rätt att radera personuppgifter om:

 • rätten till yttrandefrihet och information hindrar begäran om radering
 • behandlingen av personuppgifter är nödvändig (i) för att en rättslig skyldighet ska uppfyllas (t.ex. lagliga lagringsskyldigheter), (ii) för att utföra uppgifter som utförs av allmänt intresse och intressen enligt unionslagstiftning och/eller medlemsstaternas lagstiftning (detta omfattar också folkhälsointressen), eller (iii) för arkivering och/eller forskningsändamål
 • personuppgifterna är nödvändiga för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Raderingen måste utföras utan dröjsmål, dvs utan skyldig fördröjning. Om vi har offentliggjort personuppgifter (t.ex. på internet) måste vi, så långt det är tekniskt möjligt och rimligt, se till att tredjepartsdatsbearbetare också informeras om begäran om radering, inklusive radering av länkar, kopior och/eller replikationer.

4. Rätt till begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR)

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter i följande fall:

 • Om du har bestritt riktigheten av dina personuppgifter kan du begära att dina uppgifter inte används för andra ändamål under kontrollens korrekthet och begränsas i detta avseende.
 • I händelse av olaglig databehandling kan du istället för radering av data enligt art. 17 (1) (b), begär begränsning av dataanvändning enligt art. 18 GDPR
 • Om du behöver dina personuppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, men dina personuppgifter annars inte längre behövs, kan du begära att vi begränsar behandlingen till ovannämnda syften med rättsligt åtal
 • Om du har invänt dig mot databehandling enligt art. artikel 21 1 GDPR, och det har ännu inte fastställts om våra intressen av behandling åsidosätter dina intressen. Du kan begära att dina uppgifter inte används för andra ändamål under granskningens varaktighet och begränsas i detta avseende.
  Personuppgifter vars behandling har begränsats på din begäran kan – med förbehåll för behållning – endast behandlas (i) med ditt samtycke, (ii) för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, (iii) för att skydda andra rättigheter fysiska eller juridiska personer, eller (iv) av skäl av ett viktigt allmänt intresse. Om en behandlingsbegränsning upphävs kommer du att informeras om detta i förväg.

5. Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR)

Med förbehåll för följande bestämmelser har du rätt att begära att uppgifter om dig överlämnas i ett vanligt elektroniskt, maskinläsbart dataformat. Med förbehåll för följande bestämmelser har du rätt att begära att uppgifter om dig överlämnas i ett vanligt elektroniskt, maskinläsbart dataformat. Rätten till dataöverföring gäller endast data som tillhandahålls av dig och kräver att behandlingen sker på grundval av samtycke eller för utförande av ett kontrakt och utförs med hjälp av automatiserade processer. Rätten till dataöverföring enligt art. 20 GDPR påverkar inte rätten till radering av data enligt art. 17 GDPR. Dataöverföringen omfattas av andra personers rättigheter och friheter vars rättigheter kan påverkas av dataöverföringen.

6. Rätt till invändning (artikel 21 i GDPR)

När det gäller behandling av personuppgifter för utförande av uppgifter som utförs i allmänhetens intresse (art. 6 (1) 1 (e) GDPR) eller för utövande av legitima intressen (art. 6 (1) (1) (f) GDPR), kan du när som helst motsätta dig behandling av personuppgifter som rör dig och som gäller för framtiden. I händelse av invändningar ska vi avstå från ytterligare behandling av dina uppgifter för ovannämnda ändamål, såvida inte:
– det finns tvingande legitima grunder för behandling som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller
– behandlingen är nödvändig för att påstå, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du kan när som helst motsätta dig användningen av dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte för framtiden. Detta gäller även profilering i den mån det är relaterat till direktmarknadsföring. Vid invändningar måste vi avstå från ytterligare behandling av dina uppgifter för direktreklam.

7. Förbud mot automatiserat beslutsfattande/profilering (artikel 22 GDPR)

Beslut som har rättsverkningar som rör dig eller väsentligt påverkar dig får inte enbart baseras på automatisk behandling av personuppgifter, inklusive profilering. Detta gäller inte i den mån det automatiserade beslutsfattandet fattas

 • är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig,
 • är tillåtet på grundval av unionslagstiftning eller medlemsstatens lagstiftning, förutsatt att sådan lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda din persons rättigheter, friheter och legitima intressen, eller
 • utförs med ditt uttryckliga samtycke. Beslutsfattande som enbart bygger på automatisk behandling av särskilda kategorier av personuppgifter är i allmänhet inte tillåtet, såvida inte art. 22 (4) tillsammans med art. 9 (2) (a) eller (g) GDPR gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda din persons rättigheter, friheter och legitima intressen.

I den mån vi använder automatiserat beslutsfattande i den mening som avses i art. 22 GDPR, anges detta uttryckligen i samband med våra dataskyddsförklaringar.
Alternativ för rättsligt skydd/rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet
Vid klagomål kan du när som helst kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten i unionen eller medlemsstaterna. Tillsynsmyndighet som ansvarar för vårt företag är den som nämns i avsnitt II.

XI. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSFÖRKLARINGEN

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dataskyddsförklaringen med oregelbundna mellanrum och kommer att informera dig om alla väsentliga ändringar som påverkar användningen av dina personuppgifter. Den nuvarande versionen finns på våra webbsidor under länken “Dataskydd”.

XII. TÄVLINGAR

Allmän information, arrangör
Deltagande i tävlingen innebär godkännande av följande deltagarvillkor. Genom att delta i tävlingen accepterar deltagaren dessa deltagarvillkor. Arrangören av tävlingen är SEVERIN Elektrogeräte GmbH (nedan kallad “arrangören”).

2. Deltagarvillkor

Alla juridiskt behöriga fysiska personer med en lägsta ålder på 18 år får delta. Uteslutna från deltagande är företagskunder, som inte är tillåtna att delta av överensstämmelseskäl, samt anställda på SEVERIN Elektrogeräte GmbH och deras anhöriga.
Dessutom förbehåller sig arrangören rätten att, efter eget gottfinnande, utesluta personer från deltagande om det finns motiverade skäl, till exempel:
a) vid manipulation i samband med tillgång till eller genomförande av tävlingen,
b) vid överträdelser av dessa deltagarvillkor,
c) vid orättvisa metoder, eller
d) i händelse av att falsk eller vilseledande information lämnas i samband med deltagande i tävlingen.

3. Deltagandeperiod, uppsägning

För tävlingens start och varaktighet (deltagarperiod), se informationen om respektive tävling (t.ex. på vår hemsida och/eller andra sociala mediekanaler). Användare kan delta i tävlingen inom respektive angiven period.

Arrangören förbehåller sig uttryckligen rätten att avsluta respektive tävling utan föregående meddelande och utan att ange skäl. Detta gäller i synnerhet alla skäl som skulle störa eller förhindra den planerade tävlingsförloppet.

4. Tävlingsförfarande, pris

Vinnarna kommer att avgöras efter sista datum med hjälp av en slumpmässig dragning bland alla deltagare, utan att behöva använda rättsliga åtgärder. Om tävlingen är länkad till en uppgift kommer endast de deltagare som har slutfört uppgiften att vara korrekt att delta i ritningen.
En ändring eller kontant betalning av priset är uteslutet. Vinnaren meddelas av oss via ett privat meddelande. Om vinnaren inte svarar på prismeddelandet inom en (1) vecka förverkas vinsten utan ersättning.
Tävlingar kan organiseras på olika sociala medier och kanaler. För ytterligare information och villkor för genomförandet av en tävling, se informationen på respektive eventkanaler (sociala medier, t.ex. Facebook, Instagram).

5. Ansvar

Arrangören är ansvarig för skador som orsakats av arrangören, dess juridiska företrädare, anställda eller agenter med uppsåt eller grov vårdslöshet.
Vid ett enkelt eller lätt oaktsamt brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (“kardinalförpliktelser”) ska arrangörens ansvar begränsas till den skada som vanligtvis kan förutses vid tidpunkten för kontraktets ingående. Det finns en väsentlig avtalsförpliktelse för förpliktelser vars fullgörande är en förutsättning för ett korrekt genomförande av kontraktet eller för att avtalspartnern har åberopat eller kan ha åberopat. Ansvar för enkla eller lätt oaktsamma brott mot andra skyldigheter är uteslutet.
Obligatoriska lagregler, såsom obegränsat ansvar för personskada och ansvar enligt produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz), påverkas inte av ovanstående bestämmelser.

Arrangören ansvarar inte heller för skador till följd av de negativa effekterna på tillgängligheten på tävlingswebbplatsen i händelse av tekniska störningar utanför arrangörens kontroll och force majeure-händelser, samt attacker från tredje part mot tävlingswebbplatsen. Arrangören kommer dock att göra allt för att säkerställa tillförlitligheten och funktionaliteten på tävlingswebbplatsen.
Dessutom garanterar arrangören inte att tävlingswebbplatsen fungerar korrekt på respektive deltagares dator. Arrangören förbehåller sig rätten att justera, ändra eller avbryta tävlingen om behov uppstår.

6. Uppgiftsskydd

För att delta i tävlingen är det nödvändigt att lämna personuppgifter. Uppgifter som är obligatorisk för deltagande i tävlingen indikeras av obligatoriska fält, deltagande är inte möjligt utan att tillhandahålla de uppgifter som anges av obligatoriska fält.
Deltagaren bekräftar att de personuppgifter han eller hon tillhandahåller, särskilt förnamn, efternamn och adress (e-postadress), samt all information om ålder, är sanna och korrekta.

Arrangören påpekar att alla personuppgifter om deltagaren inte kommer att överlämnas till tredje part eller ges till tredje part för användning utan motsvarande rättslig grund (t.ex. adressuppgifter). Ett undantag från detta är överföringen till företag som kan få i uppdrag att genomföra tävlingen, som måste samla in, lagra och använda uppgifterna för att genomföra tävlingen. Uppgifterna kommer att behandlas uteslutande för att genomföra tävlingen.
I händelse av vinst godkänner vinnaren, genom att acceptera dessa villkor för deltagande, att hans eller hennes namn och bostadsort publiceras i de reklammedier som används av arrangören. Detta inkluderar tillkännagivandet av vinnaren på operatörens webbplats och dess sociala medieplattformar. På samma sätt kan vi använda, och särskilt publicera, alla poster och/eller innehåll som lämnats in för kommersiella ändamål (t.ex. reklam). I detta avseende ger deltagarna arrangören rätt att använda – dvs särskilt för att reproducera, publicera, redigera etc. – bidrag och/eller innehåll för reklamändamål, utan några begränsningar när det gäller plats eller tid, gratis och utan ett krav för att identifiera författarna.
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för att genomföra tävlingen är art. 6 (1) 1(b) GDPR. Deltagarnas data kommer i allmänhet att raderas inom [3/6 månader] efter tävlingens slut, ett undantag är uppgifter om vinnare, som kan behandlas i enlighet med ovannämnda bestämmelser, samt uppgifter som krävs i samband med motsvarande användning av bidrag och/eller innehåll från arrangören.
Dessutom gäller dataskyddsbestämmelserna för SEVERIN Elektrogeräte GmbH, som finns tillgängliga på webbplatsen under länken “Dataskydd”. Du kan också kontakta vår dataskyddsombud med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 8 för frågor som rör dataskydd.

7. Avbrottsklausul

Om enskilda bestämmelser i dessa villkor för deltagande är ogiltiga, eller om det finns ett kryphål, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Den ogiltiga eller saknade bestämmelsen ska ersättas med en bestämmelse som kommer närmast syftet med avtalet och lagbestämmelserna.

8. Plats för jurisdiktion/tillämplig lag

Vid tvister gäller uteslutande tysk lag. I den mån det är juridiskt tillåtet godkänns arrangörens säte som jurisdiktionsort. Om deltagaren inte har en allmän jurisdiktionsplats i Tyskland, eller flyttar sin bostad utomlands efter deltagande, avtalas även arrangörens säte som jurisdiktionsort.

9. Kontakt

Om du har några frågor angående genomförandet av denna tävling och/eller behandling och användning av personuppgifter, vänligen kontakta arrangören. Kontaktuppgifter finns under länken “Webbplatsmeddelande” på SEVERIN Elektrogeräte GmbH:s webbplats.
SEVERIN Elektrogeräte GmbH önskar dig lycka till.