Electrodomésticas de calidad alemana. SEVERIN - marca alemana con 130 años de experiencia en el mercado.

Deelnamevoorwaarden “EINDE ZOMER eBBQ Cashback”. 

Deelnamevoorwaarden actie “EINDE ZOMER eBBQ Cashback”. 

Deze actie is geldig voor de Nederlandse markt en voor de volgende SEVERIN actietoestellen: SEVO GTS PG 8107 / 8137, SEVO Smart Control GTS PG 8139 / 8140, SEVO GT PG 8106, SEVO Smart Control GT PG 8138, SENOA PG 8117, PG 8118; PG 8113, PG 8114, eBBQ Grill PG 8123, PG 8541, PG 8566, PG 8567, PG 8568, PG 8124. De actie loopt van 01/08/2023 tot 31/08/2023 (“Actieperiode”) op de SEVERIN online shop en andere detailhandelaren in Nederland die de hierboven vermelde producten verkopen. Voor deelname geldt de factuurdatum van de aankoopbon of, in het geval van online bestellingen, de door de dealer bevestigde besteldatum. Bij aankoop van een nieuw actietoestel tijdens de actieperiode ontvangen deelnemende personen € 150,- SEVO GTS / Smart Control GTS (PG 8107 / 8137; PG 8139 / 8140), € 100,- SEVO GT / Smart Control GT (PG 8106, PG 8138), € 50,- SENOA (8117, PG 8118; PG 8113, PG 8114 ) en € 25,- eBBQ (PG 8123, PG 8541, PG 8566, PG 8567, PG 8568, PG 8124) cashback op de opgegeven bankrekening. Bij aankoop via een deelnemende dealer en via de SEVERIN online winkel is een overeenkomstige registratie vereist om de cashback te ontvangen. Een contante betaling is in ieder geval niet mogelijk. Het actie-apparaat moet op de landingspagina worden geregistreerd door de volledige naam, een afleveradres in Nederland, een e-mailadres plus het uploaden van de bon (in het geval van aankoop van een actie-apparaat bij een detailhandelaar) of de orderbevestiging en de factuur (bij aankoop van het actie-apparaat bij een webwinkel), een foto van het typeplaatje op het actie-apparaat (een foto van het typeplaatje op de doos is niet voldoende) en de bankgegevens. Deze registratie moet uiterlijk op 30/09/2023 (uiterste datum) plaatsvinden – latere registraties worden niet in behandeling genomen en geven geen recht op de cashback. Het achteraf indienen van de bij de registratie vereiste gegevens is niet mogelijk. Als aan alle voorwaarden voor het toekennen van de cashback is voldaan, vindt de overschrijving doorgaans plaats binnen 70 werkdagen na registratie van het actie-apparaat. Alleen consumenten ouder dan 18 jaar die tijdens de actieperiode een nieuw actieapparaat bij een detailhandelaar in Nederland hebben gekocht, komen in aanmerking voor deelname. Groothandels en detailhandelaren komen niet in aanmerking. Ook particuliere verkoop/aankoop, verkoop/aankoop via onlineveilingen (bijv. eBay) en verkoop/aankoop van gebruikte apparaten zijn uitgesloten. Ook aankopen via een marktplaats (bijvoorbeeld eBay) zijn uitgesloten. De actie is alleen geldig voor op voorraad zijnde of direct beschikbare actietoestellen. Alle claims vervallen als het apparaat wordt geretourneerd. Elk huishouden kan alleen deelnemen aan de actie voor privégebruik en met maximaal twee actietoestellen. Deelname aan de actie is slechts één keer mogelijk per actie-apparaat. De actie is niet cumuleerbaar met andere acties, waardebonnen, coupon codes, subsidies, bonussen, Amazon Prime Day, Black Friday, kortingsacties of bedrijfsvoordelen. SEVERIN heeft het recht deelnemers uit te sluiten van de actie die deze deelnamevoorwaarden schenden of niet naleven; valse, misleidende of frauduleuze informatie verstrekken; oneerlijke middelen gebruiken en/of vaker deelnemen of proberen deel te nemen aan de actie dan is toegestaan. Indien er een reden is voor uitsluiting, heeft SEVERIN het recht – ook achteraf – om de cashback terug te vorderen. Deelnemers die onvolledige gegevens registreren en/of onvolledige betalingsbewijzen inzenden, worden per e-mail op de hoogte gesteld en gevraagd om de ontbrekende informatie of volledige ontvangstbewijzen binnen zeven dagen te verstrekken. Als de deelnemer niet binnen zeven dagen aan dit verzoek voldoet of opnieuw onvolledige kwitanties stuurt, wordt de toekenning van de vergoeding definitief geweigerd. De volledige registratie moet binnen de uitsluitingsperiode plaatsvinden. SEVERIN behoudt zich het recht voor originele aankoopbewijzen op te vragen en te inspecteren, alle inschrijvingen en registraties te controleren op overeenstemming met deze deelnamevoorwaarden en eventueel ontbrekende bewijzen op te vragen. SEVERIN heeft het recht de actie voortijdig te beëindigen of de deelnamevoorwaarden te wijzigen. Dit geldt met name in geval van overmacht en in het geval dat een goede uitvoering van de actie om technische en/of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd of als de voorraad of het budget is uitgeput. SEVERIN behoudt zich het recht voor om de promotie te verlengen, met name in het geval dat de inhoud van de promotie (zoals promotiemodellen of gratis geschenken) wordt gewijzigd. Bij een wijziging wordt de klant hiervan onverwijld op de hoogte gesteld; de klant krijgt een redelijke termijn om bezwaar te maken tegen de nieuwe deelnamevoorwaarden. De gewijzigde deelnamevoorwaarden worden geacht te zijn goedgekeurd als de klant niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt. De klant kan zijn toestemming niet zonder opgave van zwaarwegende redenen weigeren. De klant heeft het recht om zich op elk moment terug te trekken uit de deelname aan de actie door een e-mail te sturen naar service@severin.de en zo af te zien van de ontvangst van de cashback. Door de cashback te ontvangen of het actietoestel te registreren, gaat de klant akkoord met deze deelnamevoorwaarden. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De organisator van de actie is SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern. Verder zijn de algemene voorwaarden van SEVERIN Elektrogeräte GmbH van toepassing, die u hier kunt vinden: https://severin.com/nl-nl/algemene-voorwaarden-voor-de-webshop/ 

Privacybeleid van de actie “EINDE ZOMER eBBQ Cashback”. 

Bij deelname aan deze actie verwerken wij de gegevens en informatie die u verstrekt in het registratieformulier. Dit omvat de gegevens die nodig zijn voor deelname, zoals voornaam, achternaam, adres en e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de afhandeling van de actie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens – stuur hiervoor een bericht naar service@severin.de. Wij wijzen u erop dat in geval van bezwaar verdere deelname aan de actie is uitgesloten. De verwerkte gegevens worden na afloop van de actie verwijderd. Als een deelnemer bij de registratie heeft ingestemd met het verzenden van informatie over producten en diensten van SEVERIN Elektrogeräte GmbH, zal de verdere verwerking van de gegevens en informatie waarop deze toestemming betrekking heeft, worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Voor informatie over de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden verwijzen wij u ook naar onze informatie over gegevensbescherming, beschikbaar op https://severin.com/nl-nl/privacybeleid/. Als persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de DSGVO en heeft u tegenover ons als verwerkingsverantwoordelijke recht op de volgende rechten: recht op informatie, recht op rectificatie, recht op beperking van de verwerking, recht op verwijdering, recht op informatie, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht van bezwaar en het recht om de toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en recht van beroep.